Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1514. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold, stran 4126.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 5. seji dne 20. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Prebold (v nadaljevanju: športni programi).
2. člen
Sredstva za programe in naloge, določene v letnem programu športa, se v okviru proračuna Občine Prebold razdelijo izbranim izvajalcem na podlagi javnega razpisa.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo vsi izvajalci športnih programov iz 8. člena zakona o športu, in sicer:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju programov športa v Občini Prebold.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prebold,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o registriranih tekmovalcih,
– da imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu.
V primeru, da se posamezen program izvaja v Občini Prebold in je namenjen občanom preboldske občine, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Prebold, je za izvajalca tega programa izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Prebold, izpolnjuje pa ostale pogoje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
III. VSEBINE, RAZVOJNE TER STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
5. člen
Za uresničevanja javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa, se iz proračuna Občine Prebold sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine.
2. Športna dejavnost študentov:
– interesna športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Razvojne in strokovne naloge v športu, kot so opredeljene v nacionalnem programu:
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška dejavnost,
– državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev in zveze.
IV. POSTOPEK IZBORA IN VREDNOTENJE PROGRAMOV IN NALOG
6. člen
Občinski svet občine Prebold na svoji seji pred iztekom koledarskega leta sprejme letni program športa, s katerim določi športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Prebold ter višina finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Občine Prebold za tekoče. Po sprejemu letnega programa športa župan objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v naslednjem letu.
Prijave na razpis zbere občinska uprava ter jih v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji obdela in ustrezno točkuje. Pripravljen predlog razdelitve sredstev se posreduje Športni zvezi Prebold in Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ga obravnava in posreduje Občinskemu svetu občine Prebold v potrditev.
Sklep o izbiri izvajalcev sprejme župan, ki tudi podpiše pogodbe z izvajalci letnega programa športa.
7. člen
Pogodbe iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki jo sklene Občina Prebold z izvajalci športnih programov, vsebujejo:
– podatke obeh skleniteljev pogodbe,
– vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina sredstev za dogovorjene športne programe,
– način nadzora nad porabo teh sredstev,
– rok za oddajo rednih mesečnih poročil ter rok za oddajo celoletnega poročila ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov v skladu z dinamiko izvajanja programov.
V. MERILA
8. člen
Sredstva za programe na področju športa se razdelijo na naslednji način:
-----------------------------------------------------------------
1. za programe športa            najmanj      70%
2. za pomembnejše športne in rekreativne
  prireditve                največ      15%
3. za izobraževanje in usposabljanje kadrov
  za delo v športu                      10%
4. za delovanje društev, njihove zveze in
  promocije športa                      5%
-----------------------------------------------------------------
Poleg naštetih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru programov uvrščenih v letni program športa, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi infrastruktura s področja športa. Sredstva za obratovanje, tekoče vzdrževanje ter investicije v športne objekte, katerih lastnik je Občina Prebold, niso predmet tega pravilnika in jih določi občinski svet ob sprejemu proračuna.
Podrobno so pogoji, kriteriji in normativi za vrednotenje posameznih programov športa in izbor nalog za sofinanciranje iz občinskega proračuna razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega odloka se javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2003 objavi takoj po sprejetju tega pravilnika.
Do tega datuma pa se športni programi financirajo na osnovi dvanajstin preteklega leta 2002.
10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 56/00) in merila za vrednotenje športnih programov.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 650-00/01/2003
Prebold, dne 20. marca 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.