Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1493. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2003, stran 4093.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01) in statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) ter odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2003 je Občinski svet občine Bloke na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2003
1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2003 tako, da se 2. člen glasi:
Proračun Občine Bloke za leto 2002 se načrtujejo v predvidenih zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                  SIT
I.   Skupaj prihodki                    285,177.127,41
II.  Skupaj odhodki                    283,506.523,43
III.  Proračunski presežek                  1,670.603,99
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prej. vračilo danih posojil in prod.
    kapitala
V.   Dana pos. in povečanje kapitalskih
    deležev                         1,670.000,00
VI.  Sprememba kapitalskih deležev             -1,670.000,00
C)   Račun financiranja
VIII. Odplačila dolga                      150.000,00
IX.  Sprem. stanja sred. na računih                603,99
X.   Neto zadolževenja                    -150.000,00
XI.  Neto financiranje                   -1,820.603,99
---------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del proračuna Občine Bloke.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-06/03
Nova vas, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.