Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1519. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2002, stran 4132.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Občine Ravne na Koroškem
za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2002, katerega sestavni del so sredstva proračunske rezerve in podračuni proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                                     v SIT
A)   bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   skupaj prihodki                    1.871,214.474,30
II.  skupaj odhodki                    1.409,924.130,38
III.  proračunski presežek (I.–II.)              461,290.343,92
B)   račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                    3,408.634,00
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
VI.  prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev                    3,408.634,00
VII.  skupni presežek                     464,698.977,92
C)   račun financiranja
VIII. zadolževanje proračuna                        –
IX.  odplačilo dolga                      3,065.553,30
X.   neto zadolževanje (VIII.–IX.)              –3,065.553,30
XI.  povečanje sredstev na računih (III.+VI.+X.)       461,633.424,62
3. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 9,640.585.36 SIT, se prenesejo kot prihodek proračunske rezerve v leto 2003.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-2/02-20
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.