Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1531. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2003, stran 4143.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 3. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sodražica za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sodražica za leto 2003 (v nadaljevanju besedila: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              265.455
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   114.725
70   DAVČNI PRIHODKI                       100.832
    700 Davki na dohodek in dobiček               78.982
    703 Davki na premoženje                    8530
    704 Davki na blago in storitve               13.320
    706 Drugi davki                         -
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      13.893
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       4.400
    711 Takse in pristojbine                   1.500
    712 Denarne kazni                        10
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            -
    714 Drugi neobdavčeni prihodki                7.983
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      1.500
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           500
    721 Prihodki od prodaje zalog                  -
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                        1.000
73   PREJETE DONACIJE                         -
    730 Prejete donacije iz domačih virov              -
    731 Prejete donacije iz tujine                  -
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     149.230
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   -
76   PRENOS PRIH. IZ PRETEKLEGA LETA                2.801
 
II.  SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)                268.256
40   TEKOČI ODHODKI                        67.825
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            17.723
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        3.400
    402 Izdatki za blago in storitve              43.940
    403 Plačila domačih obresti                   -
    409 Rezerve                         1.860
41   TEKOČI TRANSFERI                       88.694
    410 Subvencije                        2.200
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        23.340
    412 Tranferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     5.590
    413 Drugi tekoči domači transferi              57.564
    414 Tekoči transferi v tujino                  -
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    106.287
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           106.287
    430 Investicijski transfer                    -
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    5.450
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                   -
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    -
--------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina /Podskupina kontov               Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( 750+751+752)            -
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   -
    750 Prejeta vračila danih posojil                -
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 -
    752 Kupnine iz naslova privatizacije               -
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                       -
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          -
    440 Dana posojila                        -
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           -
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       -
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------------------------------------
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov                Poračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOŽEVANJE (520)                         -
50   ZADOLŽEVANJE                           -
    500 Domače zadolževanje                     -
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (500)                       -
55   ODPLAČILA DOLGA                          -
    550 Odplačila domačega dolga                   -
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                -
    ( I.+.IV.+VII.+II.+V.+VIII)
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJA                         -
    (VII.+VIII.+IX.)
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    -
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: npr. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), prihodki od najemnin, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja, turistična taksa, prispevki investitorjev in soinvestitorjev, samoprispevki ter namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni proračunski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investiciske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in za leto 2003 znaša 1,200.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko gre za uporabo sredstev, ki presegajo navedeno višino, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
8. člen
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivniuh razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
11. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke, se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-1/2003
Sodražica, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.