Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1505. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik, stran 4121.

Na podlagi 85. člena in 11., 19. ter 20. točke 2. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je občinski svet na 3. seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik
1. člen
(Splošna določba)
S tem odlokom občina določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
(Območje predkupne pravice)
Za območje predkupne pravice se določi:
a) Območja poselitve: so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v prostorskih aktih občine. To so vse površine znotraj meja ureditvenega območja naselja, kot so določene v kartografskem delu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990-dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 90/02).
b) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov, zajemajo:
1. tiste parcele, po katerih potekajo lokalne ceste (LC) in javne poti (JP), skupaj z pripadajočim varovalnim pasom, kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 57/99);
2. tiste parcele na katerih se nahajajo objekti in naprave po sklepu občinskega sveta o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Kamnik, z dne 27. 5. 1998 in 28. 6. 2000;
3. parcele, po katerih poteka obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura, prikazana v prostorskih aktih Občine Kamnik ter geodetskih in drugih načrtih, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev dovoljenj.
3. člen
(Pogoji za uveljavljanje predkupne pravice)
Na območjih iz 1. in 2. člena tega odloka, lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
4. člen
(Javni interes)
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46505-15/03-5/2
Kamnik, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.