Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1487. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2003, stran 4089.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 in dopolnitve, 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 in 61/99) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 5. redni seji, ki je bila 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2003 določajo višina, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                              v tisoč tolarjih
7  Prihodki                            993.815
70 Davčni prihodki                         423.314
  700 Davki na dohodek in dobiček                303.383
  703 Davki na premoženje                     88.018
  704 Domači davki na blago in storitve              31.913
71 Nedavčni prihodki                        105.476
  710 Udeležba na dobičku
     in dohodki iz premoženja                   3.279
  711 Takse in pristojbine                     5.571
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            9.400
  714 Drugi nedavčni prihodki                   87.226
72 Kapitalski prihodki                       69.500
  720 Prodaja osnovnih sredstev                  36.500
  722 Prodaja zemljišč
     in nematerialnega premoženja                33.000
73 Prejete donacije                          550
  730 Prejete donacije iz domačih virov               550
74 Transferni prihodki                       394.975
740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih inšt.                      394.975
4  Odhodki                            1,054.883
40 Tekoči odhodki                         248.668
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              57.210
  401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                     8.272
  402 Izdatki za blago in storitve                174.870
  4020 Pisarniški in splošni material in storitve         15.467
  4021 Posebni material in storitve                 7.990
  4022 Energija voda, komunalne storitve
     in komunikacije                       29.660
  4023 Prevozni stroški in storitve                 1.670
  4024 Izdatki za službena potovanja                1.420
  4025 Tekoče vzdrževanje                     76.057
  4029 Drugi operativni odhodki                  42.606
  409 Rezerve                           8.316
41 Tekoči transferi                        368.630
  410 Subvencije                         21.000
  411 Transeri posameznikom
     in gospodinjstvom                     246.235
  412 Transferi neprofitnim org.
     in ustanovam (društva)                   47.390
  413 Drugi tekoči domači transferi                54.005
4  Investicijski odhodki in transferi               437.585
  Razlika - prihodki - odhodki po bilanci A            -61.068
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                -9.000
  Krediti fizičnim osebam
  in posameznikom (depoziti)                    15.000
 
Vrač. kreditov/depozitov                       6.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Stanje na računih 1/1                        71.180
Proračunski presežek - primanjkljaj                 -70.068
Skupaj presežki/primanjkljaji in stanje 31/12             1.112
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno-cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo in druge javne potrebe.
Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine in razvojnega sklada Občine Beltinci.
4. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti in društev v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest in poljskih poti do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaških domov do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov do 30% vrednosti,
– razširitve n. n. el. omrežja do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje sakralnih objektov – 30% vrednosti,
– za investicije v objekte širšega občinskega pomena do 70% vrednosti – o uvrstitvi investicije v to alineo na predlog župana odloča občinski svet.
V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti ali društva iz tega odstavka.
Nakazila se izvršujejo direktno izvajalcem del ali upravičeni krajevni skupnosti oziroma društvu.
5. člen
Občina Beltinci v letu 2003 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2003 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2003.
6. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Vodja računovodsko finančne službe kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe pa odgovarjajo predstojniki notranjih organizacijskih enot, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezna področja.
9. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,329.427,30 SIT za občinski del proračuna in 986.797,28 SIT za proračune krajevnih skupnosti.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet. Za proračune posamezne KS o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča predsednik KS in o tem obvešča svet krajevne skupnosti.
10. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 4,000.000 SIT oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
11. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
14. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
15. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
16. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna dogovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2003 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2004 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2003 in realizacijo finančnega načrta za leto 2003 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5%. O prerazporaditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami razvojnega sklada odloča upravni odbor sklada do višine 50%, nad tem pa s sklepom Občinskega sveta občine Beltinci.
19. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.