Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1542. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2004, stran 4153.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žiri za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina kontov                Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 673.492
70 DAVČNI PRIHODKI                         296.487
    700 Davki na dohodek in dobiček               259.903
    703 Davki na premoženje                    33.008
    704 Domači davki na blago in storitve             3.575
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        154.597
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                          18.263
    711 Takse in pristojbine                  3.454,00
    712 Denarne kazni                         40
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         91.540,00
    714 Drugi nedavčni prihodki                  41.301
72 KAPITALSKI PRIHODKI                        12.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           10.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopr. dolgor. sredstev                    2.000
73 PREJETE DONACIJE                          1.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov             1.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       209.408
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  209.408
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  666.319
40 TEKOČI ODHODKI                          178.706
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             49.913
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                        6.388
    402 Izdatki za blago in storitve               117.740
    403 Plačila domačih obresti                  4.165
    409 Rezerve                           500
41 TEKOČI TRANSFERI                         206.250
    410 Subvencije                         9.000
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                        115.740
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                           29.200
    413 Drugi tekoči domači transferi               52.310
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      187.089
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            187.089
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      94.274
    430 Investicijski transferi                  94.274
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                  7.173
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                     -
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                           -
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  -
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                          -
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      7.173
55 ODPLAČILA DOLGA                          7.173
    550 Odplačila domačega dolga                  7.173
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                        -
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                -7.173
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    -7.173
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom. Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni v 30 dneh po sprejemu občinskega proračuna predložiti pristojnim organom občinske uprave program dela in finančni načrt za leto 2004, ki je usklajen s sprejetim proračunom.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar največ do višine 15%.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 – 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.člena ZJF do višine 5,200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
O dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2004.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0250-7/03
Žiri, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.