Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2002, stran 4093.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 4. seji dne 27. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov           SIT
I.   Skupaj prihodki             232,837.210,22
II.  Skupaj odhodki             227,231.709,13
III.  Proračunski presežek (I-II)        5,605.501,09
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
V.   Dana posojila in poveč. kap. deležev   1,019.936,00
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V)    -1,019.936,00
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga               137.843,72
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)   -137.843,72
X.   Stanje sredstev na računu         4,447.721,37
-------------------------------------------------------------
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja proračuna Občine Bloke za leto 2002 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 031-07/03
Nova vas, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.