Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2002, stran 4131.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 112. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 7. redni seji dne 3. aprila 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2002
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2002.
2. člen
A) Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu
za proračun in krajevne skupnosti za leto 2002 znašajo:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– Prihodki                      850,964.217,56 SIT
– Odhodki                      1.003,348.764,82 SIT
– Presežek odhodkov
nad prihodki                     –152,384.547,26 SIT
 
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– Prejeta vračila danih posojil             4,927.998,05 SIT
– Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                  18,291.007,57 SIT
– Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev           –13,363.009,52 SIT
 
c) Račun financiranja
– Domače zadolževanje                 79,433.229,00 SIT
– Odplačila domačih kreditov              1,000.000,00 SIT
– Neto zadolževanje                  78,433.229,00 SIT
Zmanjšanje sredstev na računih            –87,314.327,78 SIT
Presežek odhodkov nad prihodki se pokriva iz sredstev na računih.
 
B) Prihodki in odhodki proračunskega sklada za leto
2002 znašajo:
a)                     Bilanca prihodkov in odhodkov
– Prihodki                      130,928.042,77 SIT
– Odhodki                       25,869.593,54 SIT
– Presežek prihodkov
nad odhodki                      105,058.449,23 SIT
Presežek se prenese v leto 2003 in se uporablja za iste namene.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2003
Puconci, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.