Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1515. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2002, stran 4130.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Prevalje na
4. redni seji dne 28. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2002, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2002 so znašali:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                   SIT
SKUPAJ PRIHODKI                     1.120,881.696,25
- Davčni prihodki                     388,873.784,36
- Nedavčni prihodki                    454,497.483,05
- Kapitalski prihodki                   19,553.359,40
- Prejete donacije                     36,897.028,46
- Transferni prihodki                   221,060.040,98
SKUPAJ ODHODKI                      821,783.300,11
- Tekoči odhodki                     246,302.800,87
- Tekoči transferi                    274,028.381,62
- Investicijski odhodki                  226,979.949,65
- Investicijski transferi                 74,472.167,97
PRORAČUNSKI PRESEŽEK                   299,098.396,14
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev                           4,974.223,00
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev             -
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje                        33,000.000,00
Odplačilo domačega dolga                  28,000.017,96
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH               309,072.601,18
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2002 v znesku 309,072.601,18 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2002, je sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan veljavni proračun za leto 2002,
realizirani proračun za leto 2002 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.