Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1483. Navodilo o unovčevanju menic pri bankah, stran 4085.

Na podlagi 6. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 15/03) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
N A V O D I L O
o unovčevanju menic pri bankah
I. SPLOŠNO
1
To navodilo določa postopke in način unovčevanja menic, pri katerih je kot oseba, kateri se menica predloži v plačilo (domiciliat) določena banka, hranilnica ali hranilno kreditna služba (v nadaljevanju: banka). Navodilo ne posega v civilnopravna razmerja med osebami, ki so navedene na menici.
2
Banka-domiciliat je banka, ki je na menici navedena s klavzulo “plačljivo pri“. Poleg imena banke-domiciliata je lahko določena tudi številka transakcijskega računa meničnega dolžnika, v breme katerega naj se menica unovči. Če na menici pri določitvi banke-domiciliata ni navedbe številke transakcijskega računa, mora biti ta navedena v pisnem nalogu za plačilo oziroma pooblastilu za unovčitev menice, s katerim imetnik transakcijskega računa dovoljuje banki izplačilo menice v breme svojega računa (v nadaljevanju: nalog za plačilo).
3
Postopki in način unovčevanja menic, domiciliranih pri banki, ki vodi transakcijski račun meničnega dolžnika so enaki, ne glede na to, ali je menični dolžnik pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba.
II. PREDLOŽITEV MENICE NA UNOVČENJE PRI BANKI
4
Banki-domiciliatu predloži upnik menico na unovčenje na dan dospelosti ali pa na enega od dveh delavnikov, ki prideta takoj za njim. Menica mora biti predložena na unovčenje do ure, ki jo določi banka, sicer se šteje, da je predložena naslednjega dne.
Upnik lahko menico posreduje banki-domiciliatu tudi pred dnem dospelosti, vendar ne več kot 5 delovnih dni.
5
Menica na vpogled dospe v plačilo, ko je predložena na unovčenje banki-domiciliatu. Ob predložitvi menice na vpogled, banka na menici označi datum predložitve.
Ko je menica na vpogled enkrat predložena na unovčenje in je s tem dospela v plačilo, se ne more ponovno predložiti na unovčenje.
6
Upnik predloži domicilirano menico tako, da jo banki pošlje po pošti ali jo predloži osebno. Banka lahko določi mesto predložitve tako, da je zagotovljen pravilen in pravočasen postopek v zvezi z unovčevanjem menic.
III. POSTOPKI ZA UNOVČENJE MENICE
7
Za unovčenje menice banka-domiciliat preverja naslednje pogoje:
– formalne pogoje: številko transakcijskega računa meničnega dolžnika ter pravočasnost predložitve menice;
– ali je banka pooblaščena za unovčenje menice v breme transakcijskega računa meničnega dolžnika z nalogom za plačilo in je nalog izdala oseba, pooblaščena za razpolaganje s sredstvi na računu;
– ali ima menični dolžnik na transakcijskem računu kritje, potrebno za izplačilo menice.
8
Ko prejme menico na unovčenje, banka-domiciliat najprej preveri, ali vodi transakcijski račun meničnega dolžnika in številko njegovega računa.
Številka transakcijskega računa meničnega dolžnika, v breme katerega naj se menica unovči, je lahko navedena na menici ali pa v nalogu za plačilo.
Če dolžnik ni navedel številke ali če banka ne vodi transakcijskega računa, v breme katerega naj se opravi izplačilo na podlagi predložene menice, banka menico vrne upniku.
9
Številko transakcijskega računa, v dobro katerega naj se menica izplača, navede upnik ob predložitvi menice na unovčenje. Če upnik ob predložitvi menice ni navedel transakcijskega računa, v dobro katerega naj se menica izplača, ga banka na to pozove.
10
Če menica ni bila predložena pravočasno, banka zavrne unovčenje menice in menico vrne upniku z označbo, da kot prepozna ni bila unovčena.
11
Banka menico unovči na podlagi naloga za plačilo imetnika transakcijskega računa, ki je menični dolžnik, da dovoljuje izplačilo meničnega zneska v breme svojega transakcijskega računa.
Nalog za plačilo menice lahko izda zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za razpolaganje s sredstvi na računu.
Banka mora preveriti podpis izdajatelja naloga za plačilo menice. Če je po izdaji naloga za plačilo menice prišlo do spremembe zakonitega zastopnika ali osebe, pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu, ki je podpisala nalog, lahko banka takšen nalog upošteva samo, če na podlagi razpoložljivih podatkov lahko preveri upravičenost in podpis prejšnjega zakonitega zastopnika ali osebe, pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu.
12
Nalog za plačilo menice je lahko posamičen, skupni ali splošen. Lahko je izdan ob predložitvi menice na unovčenje pri banki ali pa dan vnaprej.
Posamični nalog se nanaša na eno ali več posamičnih menic. S posamičnim nalogom menični dolžnik pooblašča banko, da lahko unovči določene menice v breme njegovega transakcijskega računa. Nalog se nanaša na banko, ki je na menici določena kot domiciliat. Nalog za plačilo menice, ki je dan vnaprej, se lahko nanaša na splošno na katerokoli banko, ki vodi dolžnikov transakcijski račun, brez navedbe določene banke. V tem primeru mora biti banka in številka transakcijskega računa meničnega dolžnika obvezno navedena na menici.
Skupni nalog je nalog določeni banki za unovčenje menic, ki dospevajo v določenem obdobju in jih menični dolžnik navede v priloženem seznamu k takšnemu nalogu.
Splošni nalog pa je nalog, dan določeni banki za unovčenje vseh prispelih menic v določenem obdobju oziroma do preklica.
13
Posamični nalog, razen v primeru ko je dan vnaprej, ter skupni in splošni nalog za plačilo menice, morajo vsebovati številko transakcijskega računa meničnega dolžnika, v breme katerega naj se menica oziroma menice unovčijo, razen če je številka transakcijskega računa navedena že na menici oziroma menicah.
Skupni in splošni nalog za plačilo menice izroči menični dolžnik banki, na katero se nalog nanaša, posamični nalog pa lahko izroči tudi upniku, ki ga skupaj z menico predloži banki-domiciliatu.
14
Če banka ob predložitvi menice na unovčenje nima ustreznega naloga za plačilo meničnega dolžnika, menice takoj ne vrne upniku, ampak o prispeli menici obvesti meničnega dolžnika. Če ji menični dolžnik ne predloži ustreznega naloga za plačilo prispele menice v roku, ki zagotavlja izvršitev menice na plačilni dan, banka zavrne unovčenje menice in menico vrne upniku z označbo, da ni bila plačana.
15
Če so formalni pogoji izpolnjeni in banka ima nalog za plačilo menice, banka-domiciliat menico na plačilni dan unovči v višini zneska, kot ga dopušča kritje na računu meničnega dolžnika.
Čakalni dnevi pri menici, tudi zaradi nezadostnega kritja, niso dovoljeni.
IV. IZPLAČILO MENICE
16
Če so izpolnjeni pogoji za unovčitev menice, mora banka izplačati menico isti dan, kot je plačilni dan. Plačilni dan je dan dospelosti ali eden od dveh delavnikov, ki prideta takoj za njim, ko je bila menica predložena na unovčenje, pri čemer se šteje, da je bila menica predložena naslednjega dne, če je bila na unovčenje predložena po uri, ki jo določi banka.
Menica, ki je bila predložena po uri, ki jo določi banka, na dan dospelosti ali prvi naslednji delavnik, je torej pravočasna (šteje se, da je bila predložena prvi oziroma drugi delavnik po dnevu dospelosti). Menica, ki je bila predložena po določeni uri drugi delavnik po dnevu dospelosti, ni pravočasna.
17
Banka-domiciliat izplača menico, če je na transakcijskem računu dolžnika zadostno kritje, potrebno za izplačilo celotne menične obveznosti. Banka označi na menici, da je bila plačana in datum plačila, ter menico pošlje dolžniku.
Če kritje na računu ne zadošča za izplačilo celotnega zneska menice, banka menico delno unovči, v višini kritja na računu. Najnižji znesek delnega plačila menice je 2.000 SIT. Ob delnem plačilu banka znesek in datum delnega plačila zaznamuje na menici in menico vrne upniku.
Če na transakcijskem računu dolžnika ni kritja niti za delno plačilo menice, banka zavrne unovčitev menice in menico vrne upniku z označbo, da ni bila plačana.
Na podlagi posebnega dogovora med upnikom in banko, lahko banka-domiciliat za upnika opravlja tudi storitev dviga protesta zaradi neplačila ali delnega plačila menice.
18
Kritje na transakcijskem računu za izplačilo menice je pozitiven saldo in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na računu.
19
Kot kritje na transakcijskem računu za izplačilo menice se šteje kritje na računu v tisti valuti, v kateri je menica izdana oziroma se jo lahko glede na predpise izplača. Če to kritje ni zadostno, banka ravna, v zvezi z uporabo kritja v drugih valutah, v skladu z določili iz splošnih pogojev o vodenju transakcijskih računov oziroma v skladu s posebnimi določili pogodbe o vodenju transakcijskega računa meničnega dolžnika.
20
Menica se lahko glasi na določen denarni znesek v tolarjih ali v tuji valuti. Izplačilo menice v tuji valuti je dovoljeno, če je to v skladu z deviznimi predpisi.
21
Če se menica glasi na določen denarni znesek v tuji valuti, izplačilo pa se v skladu z deviznimi predpisi opravi v tolarjih, se upošteva tečaj, določen na menici. Če na menici tečaj ni določen, banka preračuna tujo valuto v tolarje po svojem nakupnem tečaju na dan plačila.
V. DRUGE DOLOČBE
22
Banka mora upniku poslati pisno obvestilo o neplačani ali delno plačani menici, skupaj s tako menico, še isti dan, kot je njen plačilni dan. Na menici zapiše znesek izplačila, če je plačana le delno, pri neplačani pa označi, da menica ni bila plačana.
23
Če je menico izpolnil upnik v skladu s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo), ob predložitvi menice na unovčenje banki-domiciliatu menične izjave ni potrebno priložiti, razen če ta vsebuje tudi nalog banki za plačilo menice.
24
Menice se banki predložijo na unovčenje v originalu. Posamični nalog za plačilo je lahko predložen tudi v kopiji. Če banka dvomi v pristnost naloga za plačilo menice ali pristnost podpisov na nalogu, od upnika zahteva, da ji predloži originalni nalog oziroma se izjavi o pristnosti.
25
Pisni nalogi za plačilo menice po tem navodilu niso vezani na posebno obliko ali uporabo obrazcev plačilnega prometa v bankah.
26
Če je nad meničnim dolžnikom uveden stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, že izdan nalog za plačilo menice izgubi veljavnost.
V postopku prisilne poravnave nad meničnim dolžnikom, banka po predložitvi menice na unovčenje kljub vnaprejšnjemu nalogu za plačilo menice, meničnega dolžnika obvesti o prispeli menici in zahteva njegova navodila.
27
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.