Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1529. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec, stran 4141.

Na podlagi 1. in 97. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 94/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01), je Občinski svet občine Rogatec na 4. redni seji dne 2. aprila 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Rogatec s tem pravilnikom določa merila in kriterije za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki na območju Občine Rogatec, oziroma za občane Občine Rogatec.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– program izvajajo v Občini Rogatec, oziroma se izvaja tudi za občane Občine Rogatec s sedežem izven občine.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov oziroma delovanje upravičenca. Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma na krajevno običajen način. Višina sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Rogatec.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi.
6. člen
Izvajalci se prijavijo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in ga lahko dvignejo na naslovu naročnika.
Vse nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi in predlog delitve finančnih sredstev pripravi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinskega sveta občine Rogatec.
O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev na podlagi predloga odbora, odloči Občinska uprava občine Rogatec s sklepom.
8. člen
Na sklep Občinske uprave občine Rogatec je možna pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa pri županu Občine Rogatec. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
9. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov. Pogodba določa izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev ter način nadzora nad namensko porabo sredstev.
10. člen
Izvajalci programov oziroma projektov predložijo končno poročilo o izvedbi prevzetih programov in namenski porabi dodeljenih sredstev.
Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, so dolžni prejeta sredstva vrniti s pripadajočimi zakonsko predpisanimi obrestmi.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
11. člen
Odbor bo pri ocenjevanju prispelih vlog upošteval naslednje kriterije:
1. vlogo s prilogami
– o registraciji in dokazilu o delovanju na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– dokazilo o urejeni evidenci o članstvu,
– izkaz o zagotovljenih osnovnih pogojih za realizacijo načrtovanih programov.
2. Poročilo o delu v preteklem letu
– poročilo o delu v preteklem letu,
– realizacija finančnega načrta iz preteklega leta.
3. Program dela za razpisano leto
– ocena kvalitete in realnosti programa (jasno opredeljeni cilji in uporabniki programa ter metode dela),
– sodelovanje z rizičnimi skupinami (število vključenih strokovnih delavcev, namen izvedbe programa),
– sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa,
– rednost delovanja (izvajanje programa skozi daljše časovno obdobje),
– finančni načrt za razpisano leto.
4. Število članov iz Občine Rogatec
5. Drugo.
12. člen
Obor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinskega sveta občine Rogatec za vsako proračunsko leto določi merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinanciranja, oziroma točkovnik sofinanciranja.
13. člen
Namenskost porabe sredstev pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja Nadzorni odbor občine Rogatec.
Občinski svet Občine Rogatec se seznani s končnim predlogom sofinanciranja.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati v letu 2003.
Št. 06202-32/2003
Rogatec, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.