Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1478. Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost, stran 4075.

Na podlagi petega odstavka 6. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način delovanja strokovnega sveta za sevalno in jedrsko varnost, način in obliko dajanja strokovnih mnenj in predlogov sveta, način in obliko poročanja sveta in postopke za zagotavljanje izključenosti interesov in varovanja zaupnih podatkov pri delu sveta.
2. člen
Svet za sevalno in jedrsko varnost (v nadaljevanju: svet) opravlja naloge, določene s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
Svet iz prejšnjega odstavka opravlja tudi naloge v zvezi z drugimi zadevami, ki se nanašajo na varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če tako določajo predpisi z drugih področij.
3. člen
Svet za sevalno in jedrsko varnost deluje in odloča na sejah.
Seje sveta niso javne. Javnost dela sveta se zagotavlja na način, določen s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
Seje sveta za sevalno in jedrsko varnost se lahko udeležuje predstavnik upravnega organa, pristojnega za sevalno in jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV).
4. člen
Sedež sveta za sevalno in jedrsko varnost je pri URSJV.
Svet ima tajnika, ki za svet opravlja strokovno-administrativna dela.
Tajnika izmed strokovnih delavcev URSJV določi njen predstojnik.
Tajnik sveta opravlja tekoče posle za svet, vključno s pripravo in izvedbo sej sveta, ter skrbi za to, da svet v ustreznih rokih daje strokovna mnenja in predloge, določene z zakonom.
5. člen
Minister, pristojen za okolje, imenuje pet članov sveta v skladu z zakonom in med njimi predsednika sveta.
Začetni mandat predsednika sveta je štiri leta. Krajši začetni mandat se za dva člana sveta določi z žrebom.
Člani sveta so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Funkcija člana sveta je častna.
Člani sveta so za sodelovanje na seji sveta upravičeni do sejnine v višini, ki jo določi minister, pristojen za okolje. Člani sveta imajo v zvezi z udeležbo na seji sveta pravico do povračila potnih stroškov skladno s predpisi.
6. člen
Član sveta ne more biti vodstvena oseba, ki dela v jedrskih ali sevalnih objektih.
Svet mora biti sestavljen tako, da sta v njem lahko največ dva člana, ki sta zaposlena v istem jedrskem ali sevalnem objektu.
7. člen
Članu sveta mandat preneha, če to sam zahteva.
Član sveta je predčasno razrešen:
– če iz neupravičenih razlogov ne sodeluje pri delu sveta,
– če se ugotovi, da ne varuje podatkov, ki so določeni kot zaupni, skladno s tem pravilnikom, ali
– če se ugotovi, da je povezan s pravno ali fizično osebo, o katere zadevi svet daje strokovno mnenje na prošnjo, pa ne ravna skladno s tem pravilnikom.
V primeru iz prvega odstavka tega člena član sveta o svoji zahtevi pisno obvesti predsednika sveta in ministra, pristojnega za okolje. Minister, pristojen za okolje, zahtevi ugodi in imenuje novega člana.
V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko predčasno razrešitev člana sveta v imenu sveta predlaga ministru, pristojnemu za okolje, predsednik sveta. Razlogi za predčasno razrešitev morajo biti v predlogu obrazloženi. Če je predlog utemeljen, minister, pristojen za okolje, predlaganega člana razreši in imenuje novega člana.
Mandat člana sveta, imenovanega po tretjem in četrtem odstavku tega člena, traja do izteka mandata razrešenega člana sveta.
II. NAČIN DELOVANJA SVETA
8. člen
Na prvi seji sveta, ki jo skliče predstojnik URSJV najkasneje v 60 dneh po začetku veljavnosti tega pravilnika, člani sveta uredijo način poslovanja sveta in izmed sebe izvolijo namestnika predsednika sveta.
Na prvi seji člani sveta pripravijo poslovnik, s katerim podrobneje uredijo delo predsednika sveta, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z načinom dela sveta. Poslovnik svet sprejme na svoji naslednji seji.
9. člen
Svet zaseda načeloma vsakokrat, ko mora skladno z zakonom pripraviti strokovno mnenje ali predlog in ga v predpisanem roku predložiti pristojnemu organu, sicer pa vsaj dvakrat letno.
Tajnik sveta je dolžan takoj, ko svet od ministrstva, pristojnega za okolje, ali URSJV (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) prejme zahtevo za izdajo strokovnega mnenja ali predloga sveta, o tem obvestiti predsednika sveta in njegovega namestnika, da se lahko v najkrajšem času skliče seja sveta.
Sejo sveta skliče predsednik sveta, ki na predlog tajnika sveta sestavi tudi dnevni red seje. Če je predsednik sveta odsoten, sejo lahko skliče njegov namestnik. V primeru odsotnosti obeh lahko sejo skliče tajnik na predlog preostalih treh članov sveta.
10. člen
Za pripravo gradiva za sejo sveta ter za organizacijo in tehnično izvedbo seje je odgovoren tajnik sveta.
Pisno vabilo z dnevnim redom seje in gradivo, ki bo na seji obravnavano, se članom sveta pošlje najmanj deset dni pred sejo, članu sveta, ki bo na seji poročal o zadevi, o kateri svet razpravlja in sklepa, in pripravil osnutek strokovnega mnenja (v nadaljnjem besedilu: poročevalec), pa petnajst dni pred sejo.
Vabilo z dnevnim redom iz prejšnjega odstavka se pošlje tudi predlagatelju.
Član sveta, ki se sklicane seje ne more udeležiti, mora o tem čim prej obvestiti tajnika sveta.
11. člen
Če je predmet dela na seji sveta priprava strokovnega mnenja, določi poročevalca predsednik sveta pred sklicem seje.
Poročevalca se določi glede na vsebino zadeve, ki je predmet strokovnega mnenja.
Pri pripravi osnutka strokovnega mnenja poročevalcu lahko pomaga tajnik sveta.
12. člen
Na seji sveta je prisoten tudi tajnik sveta, ki skrbi za organizacijski potek seje in pripravo zapisnika seje.
Pri posameznih točkah dnevnega reda so na seji lahko prisotni tudi strokovnjaki, ki jih je svet povabil kot specialiste za posamezno vprašanje.
13. člen
Sejo sveta vodi predsednik sveta, v primeru njegove zadržanosti pa njegov namestnik. Če sta zadržana oba, člani izmed sebe izberejo predsedujočega te seje.
Seja sveta je sklepčna, če so prisotni najmanj trije člani sveta.
V primeru nesklepčnosti predsednik sveta sejo prekine in določi, kdaj se bo nadaljevala.
14. člen
Če je na dnevnem redu seje priprava strokovnega mnenja, poročevalec uvodoma predstavi obravnavano zadevo in osnutek strokovnega mnenja.
Osnutek strokovnega mnenja se pripravi v pisni obliki in na način, določen s tem pravilnikom, ter se najmanj tri dni pred sejo razdeli vabljenim na sejo.
Predstavitvi, ki jo opravi poročevalec, sledi razprava.
V razpravi sodelujejo člani sveta, lahko pa tudi drugi prisotni na seji.
15. člen
Po sklenjeni razpravi se o strokovnem mnenju odloča z glasovanjem.
Pravico do glasovanja o strokovnem mnenju imajo le člani sveta.
Svet sprejme odločitev o strokovnem mnenju z večino glasov vseh članov.
Glasovanje na seji sveta je javno.
16. člen
Če iz razprave in glasovanja izhaja, da je osnutek strokovnega mnenja brez bistvenih posegov dobra podlaga za pripravo končnega besedila strokovnega mnenja, svet zadolži poročevalca, da s pomočjo tajnika sveta pripravi predlog končnega besedila strokovnega mnenja.
Če iz razprave izhaja, da je treba osnutek strokovnega mnenja ali njegovo obrazložitev vsebinsko dopolniti ali spremeniti, svet določi enega ali več članov, ki s pomočjo tajnika sveta v petnajstih dneh pripravijo predlog končnega besedila strokovnega mnenja.
17. člen
Če je na podlagi poročevalčeve predstavitve in razprave svet večinskega mnenja, da podatki o zadevi, o kateri se razpravlja in sklepa, niso zadostni ali da so za pripravo strokovnega mnenja potrebni dodatni podatki, predsednik sveta do nadaljnjega prekine sejo in odloži sklepanje o strokovnem mnenju.
V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik sveta nemudoma pisno pozove predlagatelja, naj dopolni zahteve za izdajo strokovnega mnenja. V predlogu je treba natančno navesti vrsto in obseg zahtevanih dodatnih podatkov.
Po prejemu dopolnjene zahteve predlagatelja se prekinjena seja nadaljuje.
18. člen
Pripravljeni predlog končnega besedila strokovnega mnenja iz prvega in drugega odstavka 16. člena tega pravilnika se v predvidenem roku dostavi vsem članom sveta.
Član sveta, ki je na seji glasoval za večinsko odločitev, lahko v osmih dneh po prejemu predloga končnega besedila strokovnega mnenja pisno izjavi, da se z besedilom strokovnega mnenja ne strinja. V takšnem primeru se končno besedilo strokovnega mnenja predloži na sejo sveta v ponovno obravnavo in odločanje.
Če v roku iz prejšnjega odstavka nobeden član sveta iz prejšnjega odstavka pisno ne nasprotuje, se šteje, da je predlog strokovnega mnenja dokončno potrjen.
19. člen
Član sveta, ki se ne strinja z večinsko odločitvijo, lahko na seji sveta zahteva, da se v strokovno mnenje vnese njegovo ločeno mnenje. Ločeno mnenje se lahko nanaša na izrek strokovnega mnenja ali pa na njegovo obrazložitev.
Ločeno mnenje iz prejšnjega odstavka je namenjeno predstavitvi argumentov, ki jih je član navedel v razpravi o strokovnem mnenju in so narekovali njegovo odločitev.
Član sveta iz prvega odstavka mora napovedano ločeno mnenje posredovati v pisni obliki tajniku sveta najkasneje v petih dneh po seji sveta. Ločeno mnenje se doda končnemu besedilu strokovnega mnenja.
20. člen
Strokovno mnenje mora vsebovati:
– osnovne podatke o seji sveta, na kateri je bilo strokovno mnenje sprejeto (datum in kraj seje, zasedbo sveta, v kateri je bila odločitev sprejeta, izid glasovanja),
– osnovne podatke o zadevi, ki je predmet strokovnega mnenja,
– izrek strokovnega mnenja in
– obrazložitev razlogov za odločitev.
V strokovnem mnenju ne smejo biti navedeni podatki, ki se skladno z zakonom varujejo kot zaupni.
21. člen
Končno besedilo strokovnega mnenja, podpiše predsednik sveta, za njegovo pravočasno dostavo predlagatelju pa skrbi tajnik sveta.
Kopijo strokovnega mnenja se posreduje tudi vsem članom sveta.
22. člen
Če je na dnevnem redu seje sveta priprava predloga pri pripravi predpisov ali v drugih zadevah v zvezi s področji, ki jih pokriva svet, lahko predstavnik predlagatelja uvodoma predstavi namen in vsebino zadeve, o kateri se pripravi predlog.
Po opravljeni razpravi predsednik sveta povzame izražena stališča in oblikuje vsebino predloga, ki je predmet dnevnega reda.
Če svet o predlogu odloča z glasovanjem, je predlog sprejet, če zanj glasuje večina članov sveta.
23. člen
O predlogu iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko svet na predlog predsednika odloči na korespondenčni seji, ne da bi se sestal.
V primeru korespondenčne seje se gradivo razpošlje vsem članom sveta z navedbo, komu in do kdaj naj se sporočijo pripombe, stališča in mnenja, oziroma ali glasuje za ali proti predlogu.
Da se na podlagi korespondenčne seje lahko pripravi predlog iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora svoje pripombe in stališča v osmih dneh posredovati večina članov sveta. Če se na korespodenčni seji o predlogu odloča z glasovanjem, je predlog sprejet, če zanj glasuje večina članov sveta.
24. člen
Končno besedilo predloga, oblikovanega skladno z določbami 22. ali 23. člena tega pravilnika, pripravi tajnik sveta in ga po tem, ko ga podpiše predsednik sveta, posreduje predlagatelju.
Kopijo predloga iz prejšnjega odstavka se posreduje tudi vsem članom sveta.
25. člen
O poteku seje sveta se vodi zapisnik, ki se članom sveta pošlje v osmih delovnih dneh po seji.
Če so bili k posamezni točki dnevnega reda na sejo vabljeni strokovnjaki, se zapisnik pošlje tudi njim.
Zapisnik vsebuje podatke o kraju in datumu seje, sklepčnosti oziroma navzočnosti članov sveta in drugih prisotnih oseb, zadevah, o katerih se je razpravljalo in odločalo, glavnih poudarkih iz razprave, sprejetih odločitvah in o izidu glasovanja. V zapisniku se navede tudi napovedana ločena mnenja. Zapisniku se priloži lista prisotnih na seji.
Zapisnik podpiše predsednik sveta ali namestnik ali član sveta, ki je sejo vodil.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zapisnik korespondenčne seje.
26. člen
Zaradi lažje priprave zapisnika se potek seje lahko snema z avdio-vizualnimi napravami. Neposredno po sprejemu zapisnika je treba posnetke seje izbrisati.
Posnetki sej in zapisniki sej so zaupno gradivo.
Zapisniki sej sveta se trajno hranijo v arhivu sveta.
III. POROČILO O DELU SVETA
27. člen
Svoje letno poročilo svet pripravi in sprejme v prvem trimesečju tekočega leta.
Letno poročilo je zbirno poročilo o delu sveta v preteklem koledarskem letu, ki vsebuje zlasti podatke o:
– številu sej sveta in udeležbi na sejah,
– zadevah, ki jih je svet na zahtevo pristojnih ministrstev obravnaval in zanje dal strokovno mnenje,
– predlogih sveta pri pripravi predpisov, če so jih obravnavali,
– predlogih sveta v drugih zadevah v zvezi s področji, ki jih pokrivajo,
– oblikah in vsebini sodelovanja s sorodnimi institucijami.
Letno poročilo se izdela v obliki, ki je primerna za objavo za javnost.
28. člen
Osnutek letnega poročila pripravi eden ali več članov sveta, ki jih člani sveta določijo na eni izmed svojih sej.
Osnutek letnega poročila se sprejme na seji sveta, vključno s predlogi za njegovo spremembo ali dopolnitev. Če se o poročilu in predlogih za njegovo spremembo ali dopolnitev odloča z glasovanjem, je poročilo ali predlog sprejet, če zanj glasuje večina članov sveta.
29. člen
Končno besedilo letnega poročila pripravi tajnik sveta, podpiše pa predsednik sveta.
Tajnik sveta posreduje končno besedilo letnega poročila vsem članom sveta, ministrstvu, pristojnemu za okolje, in URSJV.
IV. POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE IZKLJUČENOSTI INTERESOV
30. člen
Pri razpravi in odločanju o zadevi, o kateri mora svet dati svoje strokovno mnenje, in pri odločanju o tem strokovnem mnenju lahko svet izloči člana sveta, če je sorodstveno, poslovno ali finančno povezan s pravno ali fizično osebo, o katere zadevi svet sprejema strokovno mnenje.
Član iz prejšnjega odstavka ne sme razpravljati in odločati, če je:
– s fizično osebo ali, če gre za pravno osebo, z lastnikom ali zaposlenim pri tej pravni osebi v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v zakonski zvezi ali v svaštvu.
– sam zaposlen pri osebi, ali ima pri osebi lastniški delež, če gre za pravno osebo, ali
– opravlja za fizično ali pravno osebo delo, povezano s področjem, o katerem se pripravlja strokovno mnenje.
31. člen
Če član sveta ugotovi, da bo svet razpravljal in odločal o strokovnem mnenju v zadevi, ki je razlog za njegovo izločitev skladno z določbami prejšnjega člena, mora o tem čimprej obvestiti predsednika sveta.
Izločitev člana sveta zaradi razlogov iz prejšnjega člena lahko predlagajo tudi drugi člani sveta najpozneje do začetka seje sveta, na kateri se obravnava strokovno mnenje o zadevi. Predlog za izločitev mora biti pisno obrazložen.
Če izve za razloge iz prejšnjega člena, lahko do začetka seje sveta, na kateri se obravnava strokovno mnenje, izločitev člana sveta predlaga tudi predlagatelj.
32. člen
O izločitvi člana sveta odloči svet na začetku seje, na kateri se razpravlja in odloča v zvezi z zadevo, ki je predmet izločitve.
O izločitvi svet odloči z glasovanjem. Član sveta, o katerega izločitvi se odloča, nima pravice glasovanja.
Odločitev o izločitvi je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov sveta.
Sklep o izločitvi člana sveta se vnese v zapisnik seje sveta.
V. POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA ZAUPNIH PODATKOV
33. člen
Pri vseh postopkih, ki jih opravlja svet v zvezi s pripravo in dajanjem strokovnega mnenja, je treba zagotoviti, da imajo dostop do podatkov, ki so določeni kot zaupni (v nadaljnjem besedilu: zaupni podatki), samo člani sveta, tajnik sveta, predstavnik predlagatelja in strokovnjaki, ki so povabljeni k razpravi o strokovnem mnenju.
34. člen
Če gradivo za sejo sveta vsebuje zaupne podatke, mora tajnik sveta poskrbeti, da se gradivo dostavi članom sveta ter vabljenim na sejo tako, da ga prejmejo le osebe, ki so do tega upravičene. Takšno gradivo se ne sme pošiljati po nezaščitenih komunikacijskih poteh.
35. člen
Oseba iz 33. člena tega pravilnika mora po prejemu gradivo, ki vsebuje zaupne podatke, skrbno hraniti in zagotoviti varovanje vseh dokumentov z zaupnimi podatki in nosilcev ali medijev, na katerih so zaupni podatki zapisani ali posneti, tako da se prepreči dostop, obdelava, uporaba, uničenje, spreminjanje ali posredovanje teh podatkov vsem nepooblaščenim osebam.
Oseba iz 33. člena tega pravilnika gradiva z zaupnimi podatki ne sme posredovati drugim osebam, prav tako pa mora ohraniti zase vse, s čemer se je seznanila v povezavi z zaupnimi podatki, in varovati njihovo tajnost pred neupravičenimi osebami in javnostjo.
Oseba iz 33. člena tega pravilnika, ki se je seznanila z zaupnimi podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za opravljanje nalog sveta.
36. člen
Če oseba iz 33. člena tega pravilnika ugotovi, da je prišlo do razkritja zaupnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika sveta, ta pa predlagatelja, da se prepreči nepooblaščeno razkrivanje in posredovanje teh podatkov in možne škodljive posledice.
37. člen
Po dokončani razpravi o prijavi in oblikovanju strokovnega mnenja sveta morajo osebe iz 33. člena tega pravilnika, ki so prejele gradivo z zaupnimi podatki, to gradivo vrniti tajniku sveta.
Tajnik sveta mora poskrbeti, da se vse vrnjeno odvečno gradivo uniči na način, ki onemogoča branje vseh zaupnih podatkov.
Oseba iz 33. člena tega pravilnika je dolžna vse zapise in pisanja, ki jih je opravila v zvezi z delovanjem v svetu in vsebujejo zaupne podatke, zbrisati ali uničiti na način, da je nemogoča ponovna vzpostavitev vseh ali dela brisanih zaupnih podatkov.
38. člen
Člani sveta ter vabljeni na sejo sveta javnosti ne smejo sporočati podatkov o zadevi, ki je predmet obravnave in priprave strokovnega mnenja, dokler svet ne zaključi zadeve in preda strokovnega mnenja predlagatelju.
Osebe iz prejšnjega odstavka javnosti ne smejo sporočati zaupnih podatkov niti potem, ko je svet predlagatelju že dal strokovno mnenje.
VI. KONČNA DOLOČBA
39. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-10-1/2003
Ljubljana, dne 12. marca 2003.
EVA 2003-2511-0041
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.