Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1500. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj, stran 4116.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Župan je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odlokom iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Črnomelj se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. vzdrževanje občinskih cest,
9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
10. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
11. pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
13. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
14. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
16. opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni prevoz potnikov v mestih in naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
17. preskrba s plinom.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz področij 1. do 9. točke prvega odstavka tega člena in drugih področjih določenih z zakonom, so obvezne lokalne gospodarske javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne primere ne določata drugače.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Črnomelj so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov, pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti, naprave in omrežje za preskrbo s plinom,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih službah zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.
8. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb opredeljenih v 4. členu tega odloka pod točko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 in 14 po Javnem podjetju Komunala Črnomelj na celotnem območju Občine Črnomelj oziroma za točko 6, 10, 11 in 14 v mestu Črnomelj, po posebnem dogovoru s krajevnimi skupnosti pa tudi v drugih središčih krajevnih skupnosti.
Neposredno izvajanje gospodarske javne službe iz 8. in 9. točke 4. člena zagotavlja režijski obrat v sestavi občinske uprave.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
10. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere občinska uprava na podlagi javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa in izbora določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja javne službe ter postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornosti koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.
11. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
12. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.
Na podlagi odločitve o vlaganju javnega kapitala, ki jo sprejme občinski svet, se izvede javni razpis za pridobitev zainteresiranih oseb zasebnega prava. Postopek javnega razpisa in pogoje za izbor izvajalca sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
13. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun občine.
14. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
15. člen
Občina lahko z aktom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovnotehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
V. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE,
ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
16. člen
Upravne (normativne, procesne in nadzorne) strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava, v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave in v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
17. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Črnomelj, ki ga imenuje občinski svet in ima pet članov.
Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta in župana,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.
18. člen
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
19. člen
V primeru kršitve dolžnosti s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
20. člen
Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, občinska uprava pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela pripombo in predlog sveta.
VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
21. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži županu, občinskemu svetu oziroma organu določenemu z zakonom.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev.
22. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Postopek za ustanovitev sveta uporabnikov iz 10. člena tega odloka izvede občinski svet v treh mesecih od dneva uveljavitve odloka.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/94 in 29/98).
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01-2/2003
Črnomelj, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.