Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1537. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje, stran 4147.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 3. seji dne 26. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način sofinanciranja programov na področju kmetijstva, način dodelitve sredstev, ukrepi in nadzor ter sankcije sprejetih programskih nalog na področju Občine Trebnje za uresničevanje javnega interesa na področju kmetijstva.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni sofinanciranja, upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Trebnje.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje (v nadaljevanju: sredstva) se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet občine Trebnje s sprejetim proračunom.
4. člen
Sredstva se lahko namenijo za:
– izdelavo in izvedbo razvojnih projektov kmetijstva lokalnega ter regionalnega značaja,
– spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (običajnega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko kmetovanje,
– spodbujanje investicij in tehnoloških posodobitev na kmetijah,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji (osemenjevanje),
– spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– sofinanciranje analiz zemlje, krme in somatskih celic,
– sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen je zagotavljanje večje varnosti kmetijske proizvodnje zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– sofinanciranje lokalnih prevozov mleka zaradi ohranjanja mlečne proizvodnje,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva in pospeševanje društvene dejavnosti povezane s promocijo kmetijstva,
– urejanje kmetijskih zemljišč in spodbujanje pašnega in košnega izkoriščanja travne ruše ter kmetijske infrastrukture zaradi preprečevanja zaraščanja zemljišč in ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
– preventivne ukrepe na področju varstva domačih živali in rastlin,
– druge ukrepe, namenjene ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Trebnje.
5. člen
Upravičenci do sredstev so:
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in obdelujejo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– pravne osebe, ki opravljajo dejavnost s področja kmetijstva, za programe, ki so namenjene večjemu številu neposrednih uporabnikov (kmetom) v Občini Trebnje,
– društva in druga združenja s področja kmetijstva.
6. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Trebnje, in sicer v obliki subvencij.
Sredstva se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.
Upravičenci morajo za posamezne namene iz tega pravilnika, podati izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov ter priložiti ustrezno dokumentacijo oziroma navesti koliko sredstev so za določen namen že prejeli.
7. člen
Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva morajo biti začete v tekočem letu.
Za investicije in investicijska vlaganja mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Trebnje v obliki javnega razpisa. Informacijo o objavi pa lahko posreduje v javnih občilih.
Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
9. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava strokovna služba občinske uprave, pristojna za kmetijstvo. Pristojna služba izdela predlog razdelitve sredstev.
10. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne službe občinske uprave, Občinski svet občine Trebnje s sklepom.
11. člen
Odobrena sredstva se nakažejo upravičencu v roku
30 dni po podpisu pogodbe.
II. UKREPI
12. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo po programu finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje, ki ga za tekoče leto sprejme Občinski svet občine Trebnje. Ukrepi navedeni v programu morajo biti v skladu z nameni, opredeljenimi v 4. členu tega pravilnika, v skladu s sprejetim Programom razvoja kmetijstva v Občini Trebnje za obdobje 2001-2006 in v skladu z določili zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) oziroma ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in akti vlade, opredeljeni v zakonu o kmetijstvu. Za posamezne namene, določene v letnem programu, se navede pogoje za pridobitev sredstev in višino sredstev za posamezen namen.
III. NADZOR IN SANKCIJE
13. člen
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja Občinska uprava občine Trebnje lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, in sicer v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 19/96) ter spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 37/00).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2003.
Št. 320-01-82/2003
Trebnje, dne 26. marca 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.