Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1482. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 4084.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 pop.) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
Pred 1. točko sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99, 85/99, 83/02 in 11/03, v nadaljevanju: sklep) se doda poglavje: “ I. SPLOŠNE DOLOČBE“
2
V 8. točki sklepa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Druga alinea zgornjega odstavka se ne uporablja za stroške službenega potovanja v tujino v devizah.“
3
V 8. točki sklepa se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Rezident mora pooblaščenemu udeležencu, preko katerega v tujini kupuje vrednostni papir, za nakup tega vrednostnega papirja zagotoviti devizno ali tolarsko kritje na posebnem računu izločenih sredstev strank, če se pri tem nakupu v tujini zahteva devizno plačilo. Pooblaščeni udeleženec mora banki zagotoviti kritje za poravnavo tega posla s posebnega računa strank, v primeru tolarskega kritja uporabi tolarska sredstva s posebnega računa strank kot kritje ob predložitvi naloga za poravnavo vrednostnih papirjev.“
4
Pred 4. točko sklepa se doda poglavje: “II. ROKI“
5
Pred 8. točko sklepa se doda poglavje: “III. PLAČILA V TUJINO“
6
Pred 10. točko sklepa se doda poglavje: “IV. PLAČILA MALIH VREDNOSTI“ in podpoglavje “Pojmi“
10. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
““Plačilo čez mejo“ je plačilo, ki se iz Republike Slovenije na pobudo nalogodajalca opravi preko banke oziroma druge institucije, ki opravlja plačilni promet v eni izmed držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ali obratno in katerega namen je, da se upravičencu plačila pri banki ali drugi instituciji, ki opravlja plačilni promet v državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ali Republiki Sloveniji odobri znesek denarja. Nalogodajalec in upravičenec plačila je lahko ista oseba.
“Nalogodajalec“ je fizična ali pravna oseba, ki odredi plačilo sredstev čez mejo upravičencu plačila.
“Upravičenec plačila“ je končni prejemnik plačila, ki so mu bila sredstva čez mejo nakazana na račun, do katerega ima dostop.
“Stranka“ je lahko nalogodajalec ali upravičenec plačila.“
7
Doda se nova, 11. točka, ki se glasi:
Obveščanje strank
11. Kadar znesek plačila v državo podpisnico Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v EUR ali valuti države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ne presega protivrednosti 50.000,00 EUR (v nadaljevanju: plačilo manjše vrednosti), mora banka pred sprejemom naloga stranko v enostavno razumljivem besedilu pisno ali po elektronskem mediju obvestiti najmanj o:
– času, ki bo potreben do takrat, ko bodo sredstva na računu banke upravičenca plačila, pri čemer mora biti začetek tega obdobja jasno naveden;
– času, ki je potreben, da banka upravičenca plačila odobri račun upravičenca plačila;
– načinu obračunavanja provizije in ostalih stroškov nakazila, ki jih plača nalogodajalec;
– datumu, s katerim bo obremenjen račun banke (datum valutacije);
– postopku, ki je stranki na voljo ob morebitni pritožbi oziroma odškodninskem zahtevku;
– uporabljenih tečajih.“
Ponudba, ki jo da banka na zahtevo stranke za izvršitev plačila manjše vrednosti, mora vsebovati navedbo časa, v katerem bo plačilo izvršeno in navedbo provizij in drugih stroškov, razen tistih, ki so povezani z uporabo tečaja. Ponudba veže banko do izteka roka za sprejem ponudbe.
Banka nalogodajalca mora izvršiti plačilo manjše vrednosti v dogovorjenem roku.
Banka mora stranki po izvršenem plačilu manjše vrednosti, razen če se na izrecno željo stranke dogovori drugače, v enostavno razumljivem besedilu pisno ali po elektronskem mediju posredovati najmanj naslednje informacije:
– referenčna številka, ki identificira transakcijo (referenca);
– znesek plačila brez vseh stroškov (celoten znesek);
– znesek provizije in ostalih stroškov, ki bremenijo stranko;
– ob konverziji v drugo valuto devizni tečaj,
– datum valutacije.“
Banka oziroma institucija, ki opravlja plačilni promet za nalogodajalca ali upravičenca plačila je dolžna po sprejemu naloga za plačilo čez mejo plačilo opraviti v polnem znesku razen, če je nalogodajalec odredil, da stroški plačila čez mejo delno ali v celoti bremenijo upravičenca plačila.
8
Pred 12. točko se doda poglavje: “V. KONČNE DOLOČBE“
9
Sedanji 11. in 12. točka sklepa postaneta 12. oziroma 13. točka.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.