Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1195. Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1252. Uredba o koncesiji za izvajanje storitev obratovanja javnega letališča Letališče Edvarda Rusjana Maribor
1253. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in klinične psihologije
1254. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Odloki

1255. Odlok o razglasitvi Spominskega parka Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki za kulturni spomenik državnega pomena
1256. Odlok o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje

MINISTRSTVA

1196. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
1197. Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva
1198. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1199. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
1200. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
1201. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
1202. Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu
1203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah
1204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev
1205. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
1206. Odredba o začasni spremembi zahtevane vsebnosti dejanskega alkohola za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček letnika 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1207. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Borovnica

1208. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Celje

1209. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje
1210. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
1211. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje

Kobarid

1212. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2021
1213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid
1214. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Kočevje

1243. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 1
1244. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Kočevje
1245. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Občini Kočevje

Kostanjevica na Krki

1246. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021

Kranj

1215. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021

Miren-Kostanjevica

1216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

1217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice
1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice

Piran

1219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park Sonce
1220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug
1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
1222. Sklep o prenehanju članstva v Posebni občinski volilni komisiji Občine Piran

Podčetrtek

1223. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021
1224. Sklep o odsotnosti otrok iz vrtcev
1225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Prebold

1226. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib
1228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Prebold
1229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020

Radeče

1230. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2021
1231. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Radeče
1232. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Radeče
1233. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad objektov v starem mestnem jedru v Občini Radeče

Ribnica

1247. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2021
1248. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ri_24 (Ri102) – industrijska cona Lepovče

Slovenj Gradec

1234. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)« (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541)

Slovenske Konjice

1235. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja
1236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Tišina

1237. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2021
1238. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Tišina
1239. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2022 dalje
1240. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1241. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
1242. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina

Velike Lašče

1249. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021

Zagorje ob Savi

1250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza

Žužemberk

1251. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti