Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2160/22, Stran 1333
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe
Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni list RS, št. 109/21) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo tretjega odstavka 1. točke (Predmet in namen javnega poziva) se spremeni tako, da se glasi:
»Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena, razen če gre za večnamenske stavbe. V takem primeru, kot tudi v primeru, ko so predmet naložbe v večnamenske stavbe, ki so skladno z navedeno tehnično smernico uvrščene med nestanovanjske stavbe, je spodbuda lahko dodeljena v deležu, ki se nanaša na nestanovanjski del stavbe.«
Besedilo prve alineje prvega odstavka 3. točke (Upravičene osebe) se spremeni tako, da se glasi:
»– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini, ter so investitorji in lastniki ali solastniki nepremičnine, oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep;«.
Iz besedila 9.b) točke (obvezne priloge vlogi) se v sedmi podalineji tretje alineje črta beseda »lesenega«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti