Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, stran 3763.

  
Na podlagi petega odstavka 17. člena in drugega odstavka 34. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev 
1. člen 
V Pravilniku o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241)«.
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(uporaba FFS na javnih površinah) 
(1) Na javnih površinah se za zatiranje škodljivih organizmov uporabljajo nekemične metode.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zatiranje škodljivih organizmov na javnih površinah, razen na otroških in šolskih igriščih, lahko uporabi FFS, ki je registrirano za zatiranje teh škodljivih organizmov, če z uporabo nekemičnih metod ni mogoče preprečiti nevarnosti, ki jo lahko ti organizmi pomenijo za rastline, okolje ali zdravje.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zatiranje plevela na javnih površinah, vključno z golf igrišči, športnimi igrišči in cestami, ne sme uporabiti FFS, razen na železniških površinah in na srednjem ločilnem pasu avtoceste ali hitre ceste ter v širini do 1,5 metra na bankini avtoceste ali hitre ceste. Glede na status železniških površin ter avtocest in hitrih cest so v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, določene dovoljene za okolje sprejemljive aktivne snovi v FFS, način nanosa ter vrste plevela.
(4) Skrbnik javnih površin, razen cest in železnic, mora o nameravanem tretiranju s FFS iz drugega odstavka tega člena na krajevno običajen način obvestiti potencialne uporabnike teh površin najmanj 24 ur pred uporabo FFS. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, mesto, način, datum in predvidena ura tretiranja.
(5) Javne površine kot so dvorišča, parkirišča, parki in podobno, razen cest in železnic, se morajo pred tretiranjem s FFS iz drugega odstavka tega člena zagraditi s trakom ali premično ograjo, ki preprečuje dostop ljudem. Na mestih, kjer običajno vstopajo ljudje, je treba na trak ali ograjo obesiti napis ali ob traku ali ograji postaviti tablo z besedilom: »Ne vstopaj! Tretirano s fitofarmacevtskimi sredstvi.«. Napisi, trak ali ograja morajo biti nameščeni do poteka delovne karence. Če delovna karenca na etiketi in v navodilu za uporabo tega FFS ni navedena, mora biti tretirano območje zavarovano najmanj 12 ur od končanega tretiranja.
(6) Skrbnik javnih površin mora opraviti tretiranje s FFS iz drugega odstavka tega člena v suhem brezvetrnem vremenu v času po sončnem zahodu.
(7) Pri tretiranju javnih površin s FFS iz drugega odstavka tega člena je treba zaradi preprečitve zanašanja FFS upoštevati ustrezen varnostni pas.«.
3. člen 
Doda se Priloga, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2022
Ljubljana, dne 20. aprila 2022
EVA 2022-2330-0015
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost