Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica, stran 3778.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/12, 24/15, 55/17, 59/20) se v tretjem odstavku 2. člena besedna zveza »občinski funkcionarji« zamenja z besedno zvezo »člani občinskega sveta«.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovna plača za poklicno opravljanje funkcije je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.«
V četrtem odstavku se črta besedilo »o sklenitvi delovnega razmerja«.
3. člen 
Prvi odstavek 4. člena se črta. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
V tretjem odstavku se besedilo »Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana« nadomesti z besedilom: »Nepoklicnemu podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.«
4. člen 
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo: »določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru izvedbe seje na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, veljajo za izplačila sejnin enaka pravila, kot za seje z osebno navzočnostjo.«
5. člen 
V prvem odstavku 8. člena se beseda »ugotovitvenega« črta.
6. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.
(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje, stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, v kolikor ti stroški nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Službeno potovanje je odobreno z izdajo naloga za službeno potovanje.
(3) Nastali stroški službene poti se povrnejo na podlagi predloženih ustreznih dokazil in v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.«
7. člen 
V 14. členu se črtata prvi in drugi odstavek. Tretji odstavek postane prvi.
8. člen 
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »v osmih dneh po končanem službenem potovanju« zamenja z besedilom: »v rokih, določenih z veljavnimi področnimi predpisi.«
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-2/2022-4
Miren, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost