Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug, stran 3785.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni seji dne 24. marca 2022.
Št. 3505/12-2009
Piran, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19; v nadaljevanju: Uredba), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 24. marca 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug (Uradni list RS, št. 27/13; v nadaljevanju Program opremljanja), ki ga je aprila 2021 izdelala družba IUE d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.
2. člen 
Črta se drugi odstavek 3. člena odloka.
3. člen 
Besedilo 5. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»V programu opremljanja so izračunani obračunski stroški, ki zajemajo: izgradnjo prometne in komunalne opreme lokalnega pomena, stroške izdelave OPPN, projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, stroške inženiringa (vodenja in nadzora) ter stroške nakupa zemljišča, ki so potrebna za izgradnjo komunalne opreme. Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 1.622.913,11 EUR.
Višina obračunskih stroškov komunalne opreme je razvidna iz 5. poglavja Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
4. člen 
Besedilo 3. in 5. točke drugega odstavka 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Parcele in bruto tlorisne površine objektov
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka, ki so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne površine,
b) olajšave za zavezance.«
5. člen 
Besedilo prvega odstavka 9. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajemajo: izgradnjo prometne in komunalne opreme lokalnega pomena, stroške izdelave OPPN, projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, stroške inženiringa (vodenja in nadzora) ter stroške nakupa zemljišča, ki so potrebna za izgradnjo komunalne opreme. Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno opremo 1.535.869,38 EUR.«
Besedilo tretjega odstavka 9. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Višina obračunskih stroškov za novo komunalno opremo je razvidna iz poglavja 5.2.2 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
6. člen 
Besedilo 10. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 87.043,73 EUR.
Višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, je razvidna iz 6. poglavja Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
7. člen 
Besedilo 11. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, skupaj znašajo 1.622.913,11 EUR.«
8. člen 
Besedilo 12. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Parcele in bruto tlorisne površine objektov na območju OPPN so določene v OPPN in so podane v poglavju 3.2 in 7.1 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
9. člen 
Besedilo in tabele 13. člena odloka se nadomestijo z naslednjim besedilom:
»Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (CpN) in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta (CtN).
Preračun obračunskih stroškov na merski enoti iz prejšnjega odstavka tega člena za obstoječo in novo komunalno opremo je glede na obračunska območja naslednji:
Obračunsko območje
Obstoječa komunalna oprema
Nova komunalna oprema
Obstoječa in nova komunalna oprema skupaj
CpN EUR/m2
CtN EUR/m2
CpN EUR/m2
CtN EUR/m2
CpN EUR/m2
CtN EUR/m2
Obračunsko območje SEVER
8,32
39,28
114,32
539,18
122,64
578,46
Obračunsko območje JUG
12,42
33,02
124,38
369,70
136,80
402,72
« 
10. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Merila za odmero komunalnega prispevka so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je: DpN = 30 % in DtN = 70 %,
b) olajšav za zavezance ni.«
11. člen 
Besedilo 15. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 11., 12., 13. in 14. člena tega Odloka.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino parcele upoštevajo površine parcel iz programa opremljanja iz poglavja 3.2 Podatki o površini območja in objektov.
(3) V primeru rekonstrukcij, spremembi namembnosti, nadzidavi obstoječih objektov se pri izračunu komunalnega prispevka uporablja preračun na enoto parcele in na enoto bruto tlorisne površine iz 13. člena Odloka.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za bruto tlorisno površino upošteva dejansko bruto tlorisno površino stavbe iz projektne dokumentacije. Če je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, ki je navedena v programu opremljanja, poglavje 3.2 z naslovom Podatki o površini območja in objektov, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisno površino iz programa opremljanja.
(5) Za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se uporabi naslednjo formulo:
KPnova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(6) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se uporabi naslednjo formulo:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %).
(7) Občina nima določnega Fn (faktorja namembnosti objekta), zato se šteje, da je Fn za stavbe enak 1.
Občina nima določene psz(i) (prispevne stopnje zavezanca) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, zato je prispevna stopnja zavezanca 100- %.«
12. člen 
Prva, druga, tretja in šesta alineja prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni in se glasi:
»– komunalni prispevek se lahko odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča za novo komunalno opremo tudi obstoječim objektom, pri čemer se pri ugotavljanju razlike v plačilu na podlagi dokazil o plačilih upošteva že plačani komunalni prispevek;
– pri odmeri komunalnega prispevka se na podlagi dokazil o plačilih upoštevajo že izvršena plačila financiranja izdelave IDP in programa opremljanja za lastnike naslednjih zemljišč parc. št.: 251/3, 251/4, 240/3, vse k. o. Portorož;
– pri odmeri komunalnega prispevka se na podlagi dokazil o plačilih upoštevajo že izvršena plačila financiranja izdelave OPPN za naslednje lastnike zemljišč parc. št.: 251/3, 251/4, 254/12, 254/2, 254/9, 239/3, 237/3, 239/2, 239/4, 257, 240/3, 256/2, 256/3, 256/5 (pred tem 256/1) in 254/16, vse k. o. Portorož;
– v primeru, da objektom št. 1, 2, 4, 6, ne bo zagotovljena možnost priključitve na vodovodno omrežje V1, ki poteka po cesti Pot na Pacug, se bodo objekti št. 1, 2, 4, 6, priključevali na vodovod V2 z namestitvijo začasnih hidroforjev; strošek hidroforjev se ne more uveljavljati pri odmeri komunalnega prispevka.«
13. člen 
Prvi odstavek 17. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (CpN) in stroški opremljanja kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (CtN) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod razdelkom 'Gradbena dela – ostala nizka gradnja'.«
14. člen 
Ostalo besedilo odloka ostane nespremenjeno.
15. člen 
Program opremljanja – Novelacija programa opremljanja je na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
16. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Vzhodni Pacug, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/13.
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/12-2009
Piran, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Pazzugo Est”, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28a seduta ordinaria in data 24 marzo 2022.
N. 3505/12-2009
Pirano, 14 aprile 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto il quarto comma dell’articolo 153 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 – in prosieguo Legge ZUreP-2), il Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e sul Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 20/19, 30/19 – corr. e 34/19, nel prosieguo: Regolamento), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 28ª seduta ordinaria del 24/3/2022, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Pazzugo Est” 
Articolo 1 
Con il presente Decreto sono approvate le Modifiche e integrazioni al Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Pazzugo Est” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 27/13) (in seguito: Programma delle opere di urbanizzazione), realizzato dall’impresa IUE S.r.l., Petkova ul. 69, Lubiana, nell’aprile 2021.
Articolo 2 
Il secondo comma dell’articolo 3 del Decreto è soppresso.
Articolo 3 
Il testo dell’articolo 5 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“Nel Programma delle opere di urbanizzazione sono calcolati i costi di calcolo che includono: la costruzione dell’infrastruttura viaria e urbana di carattere locale, le spese di realizzazione del PRPC, la documentazione di progetto e di investimento per la costruzione delle opere di urbanizzazione, le spese di ingegneria (direzione e controllo) nonché i costi di acquisto del terreno necessari per la costruzione delle opere di urbanizzazione. I costi di calcolo delle nuove opere di urbanizzazione ammontano a 1.622.913,11 EUR.
L’ammontare dei costi di calcolo delle opere di urbanizzazione è evidente nel Capitolo 5 del Programma delle opere di urbanizzazione, che è allegato al presente Decreto.”
Articolo 4 
Il testo degli alinea 3 e 5 del secondo comma dell’articolo 7 del Decreto si modifica come segue:
“3. Le particelle catastali e le superfici planimetriche lorde dei fabbricati
5. I criteri particolari per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, che sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie planimetrica lorda,
b) Le agevolazioni ai contribuenti.”
Articolo 5 
Il testo del primo comma dell’articolo 9 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove includono: la costruzione dell’infrastruttura viaria e urbana di carattere locale, le spese di realizzazione del PRPC, la documentazione di progetto e di investimento per la costruzione delle opere di urbanizzazione, le spese di ingegneria (direzione e controllo) nonché i costi di acquisto del terreno necessari per la costruzione delle opere di urbanizzazione. I costi di calcolo complessivi per le nuove opere di urbanizzazione ammontano a 1.535.869,38 EUR.”
Il testo del terzo comma dell’articolo 9 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“L’ammontare dei costi di calcolo delle nuove opere di urbanizzazione è evidente nel Capitolo 5.2.2 del Programma delle opere di urbanizzazione, che è allegato al presente Decreto.”
Articolo 6 
Il testo dell’articolo 10 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo delle opere di urbanizzazione esistenti ammontano a 87.043,73 EUR.
L’ammontare dei costi di calcolo delle opere di urbanizzazione esistenti è evidente nel Capitolo 6 del Programma delle opere di urbanizzazione, che è allegato al presente Decreto.”
Articolo 7 
Il testo dell’articolo 11 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti, che sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in totale ammontano a 1.622.913,11 Euro.”
Articolo 8 
Il testo dell’articolo 12 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“Nell’area del PRPC le particelle catastali e le superfici planimetriche lorde dei fabbricati sono definite nel PRPC e sono presentate nei capitoli 3.2 e 7.1 del Programma delle opere di urbanizzazione in allegato al presente Decreto.”
Articolo 9 
Il testo e le tabelle dell’articolo 13 del Decreto sono sostituiti dal seguente testo:
“Le unità di misura per computare i costi di calcolo quantificati, usati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione ai contribuenti, sono il metro quadrato di particella catastale con determinate opere di urbanizzare nella zona tariffaria (CpN) e il metro quadrato della superficie planimetrica lorda del fabbricato (CtN).
Il computo dei costi di calcolo per unità di misura di cui al comma precedente del presente articolo per le opere di urbanizzazione esistenti e per quelle nuove, in base alle zone tariffarie, è il seguente:
Zona tariffaria
Opere di urbanizzazione esistenti
Opere di urbanizzazione nuove
Totale opere di urbanizzazione esistenti e nuove
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
Zona tariffaria NORD
8,32
39,28
114,32
539,18
122,64
578,46
Zona tariffaria SUD
12,42
33,02
124,38
369,70
136,80
402,72
” 
Articolo 10 
Il testo dell’articolo 14 del Decreto si modifica come segue:
“I criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie lorda dell’edificio nel calcolo degli oneri di urbanizzazione è: DpN = 30 % in DtN = 70 %,
b) Non vi sono agevolazioni ai contribuenti.”
Articolo 11 
Il testo dell’articolo 15 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“(1) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione si considerano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente Decreto.
(2) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per la superficie della particella catastale, si considerano le superfici delle particelle catastali dal programma delle opere di urbanizzazione indicate nel capitolo 3.2 Dati sulla superficie dell’area e dei fabbricati.
(3) Nel caso di ricostruzioni, modifiche della destinazione d’uso e sopraelevazioni dei fabbricati esistenti, si utilizza, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, il computo per unità di particella e per unità della superficie planimetrica lorda di cui all’articolo 13 del Decreto.
(4) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per superficie planimetrica lorda, si considera la superficie planimetrica lorda effettiva dell’edificio come dalla documentazione di progetto. Qualora la superficie planimetrica lorda del fabbricato sia inferiore della superficie planimetrica lorda indicata nel capitolo 3.2 Dati sulla superficie dell’area e dei fabbricati del programma delle opere di urbanizzazione, si considera nel calcolo degli oneri di urbanizzazione la superficie planimetrica lorda di cui al programma delle opere di urbanizzazione.
(5) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione si utilizza la seguente formula:
KPnuova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (AFABBRICATO x CtN(ij) x DtN)
Le singole sigle indicano:
– KPnuova(ij): l’importo degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– AGP: superficie del terreno edificabile del fabbricato,
– CpN(ij): i costi di urbanizzazione per m2 del terreno edificabile del fabbricato con un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– DpN: quota del terreno edificabile del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– AFABBRICATO: superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– CtN(ij): i costi di urbanizzazione per m2 della superficie planimetrica lorda del fabbricato con un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– DtN: quota della superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– i: determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione,
– j: singola zona tariffaria.
(6) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si utilizza la seguente formula:
KPesistente(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (AFABBRICATO x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Le singole sigle indicano:
– KPesistente(i): l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
– AGP: superficie del terreno edificabile del fabbricato,
– Cpo(i): costi di un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti per m2 del terreno edificabile del fabbricato,
– Dpo: quota del terreno edificabile del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– AFABBRICATO: superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– Cto(i): costi di un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti per m2 della superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– Dto: quota della superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– Fn: fattore di destinazione d’uso del fabbricato in funzione della sua destinazione d’uso,
– psz(i): quota contributiva del contribuente per un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti ( %).
(7) Il Comune non ha un Fn fattore di destinazione d’uso del fabbricato prestabilito, pertanto si considera che il Fn per i fabbricati è uguale a 1.
Il Comune non ha una psz(i): quota contributiva del contribuente per un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti prestabilita, pertanto la quota contributiva del contribuente è del 100 %.”
Articolo 12 
Il primo, secondo, terzo e sesto alinea del primo comma dell’articolo 16 del Decreto sono modificati e ora recitano:
“– visto il miglioramento delle opere di urbanizzazione sui terreni edificabili, gli oneri di urbanizzazione possono essere commisurati per le nuove opere di urbanizzazione altresì per gli edifici esistenti, in cui nell’accertare la differenza di pagamento, si terrà conto degli oneri di urbanizzazione già versati in base alle quietanze di pagamento presentate;
– all’atto di commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in base alla quietanze di pagamento presentate, si terrà conto dei pagamenti già effettuati per il finanziamento della stesura del progetto preliminare “IDP” e del Programma delle opere di urbanizzazione per i proprietari delle seguenti particelle catastali nn.: 251/3, 251/4, 240/3, tutte c.c. Portorose;
– all’atto di commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in base alle quietanze di pagamento presentate, si terrà conto dei pagamenti già effettuati per il finanziamento della stesura del PRPC per i seguenti proprietari delle particelle catastali nn.: 251/3, 251/4, 254/12, 254/2, 254/9, 239/3, 237/3, 239/2, 239/4, 257, 240/3, 256/2, 256/3, 256/5 (dapprima 256/1) e 254/16, tutte c.c. Portorose;
– nel caso in cui agli edifici contrassegnati dai numeri: 1, 2, 4, 6 non sarà garantita la possibilità di allacciamento alla rete idrica »V1«, che corre lungo la Strada per Pazzugo, gli stessi edifici n. 1, 2, 4, 6 si allacceranno alla rete idrica »V2« con l'installazione di elettropompe (sommerse) temporanee. La spesa per le elettropompe non potrà costituire un’agevolazione all’atto di commisurazione degli oneri di urbanizzazione.”
Articolo 13 
Il primo comma dell’articolo 17 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per l’urbanizzazione di un metro quadrato di particella catastale ovvero di una sua parte, in una determinata zona tariffaria con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (CpN) e i costi di urbanizzazione per metro quadrato di superficie planimetrica lorda di un fabbricato con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (CtN), nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione vengono indicizzati con l’utilizzo dell’indice medio annuale di crescita dei prezzi per il singolo anno, pubblicato dall’Associazione per l’edilizia nell’ambito della Camera di commercio della Slovenia alla voce “Lavori edili – altre opere di genio civile”.”
Articolo 14 
Il resto del testo del Decreto rimane invariato.
Articolo 15 
Il Programma delle opere di urbanizzazione – La novellazione concernente il programma delle opere di urbanizzazione è in visione presso l’autorità competente del Comune di Pirano.
Articolo 16 
Con la data dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Pazzugo Est”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della RS, n. 27/13.
Articolo 17 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 3505/12-2009
Pirano, 24 marzo 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost