Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1251. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2021, stran 3831.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je občinski svet na 15. redni seji dne 20. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji in načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-1/2022-6
Žužemberk, dne 20. aprila 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost