Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1235. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja, stran 3804.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6., 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 523. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o organizaciji javnega komunalnega podjetja 
1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: ustanovitelj) usklajuje delovanje javnega podjetja JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: javno podjetje) s predpisi o gospodarskih javnih službah in gospodarskih družbah ter sprejema nov akt o ustanovitvi javnega podjetja JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Javno podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Javno podjetje je ustanovljeno z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti določenih s tem odlokom.
2. člen 
(pomen pojmov) 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljice javnega podjetja,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež, žig in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital javnega podjetja in osnovni vložek,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravica do informacij,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– ugotavljanje poslovnega izida,
– pravice ustanoviteljice,
– druge določbe v skladu z zakonom.
5. člen 
(ime in sedež ustanoviteljice) 
(1) Občina Slovenske Konjice je ustanoviteljica in edina družbenica družbe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Slovenske Konjice oziroma njeni organi v skladu s predpisi in akti občine.
6. člen 
(ustanovitev in prenehanje) 
(1) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
(2) Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
7. člen 
(firma in sedež podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
(3) Sedež javnega podjetja je: Slovenske Konjice.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Celjska cesta 3, Slovenske Konjice.
(5) V nadaljevanju določa poslovni naslov v kraju sedeža družbe direktor javnega podjetja s pisnim sklepom in je vsako spremembo poslovnega naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba poslovnega naslova javnega podjetja ne pomeni spremembe tega odloka.
8. člen 
(žig podjetja) 
Javno podjetje ima žig okrogle oblike, v sredini je napis »JKP d.o.o.«, ob zunanjem robu žiga pa »Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice.«
9. člen 
(gospodarske javne službe) 
(1) Javno podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe, ki so določene v področnih zakonih. Način in pogoje opravljanja gospodarskih javnih služb določi občina ustanoviteljica z občinskimi akti.
(2) Javno podjetje je ustanovljeno za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin. Javno podjetje lahko opravlja tudi druge obvezne in izbirne gospodarske javne službe, v kolikor občina ustanoviteljica določi tako z občinskim aktom.
(3) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
10. člen 
(dejavnost podjetja) 
(1) Javno podjetje opravlja naslednje glavne dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– upravljanje z javnimi objekti in površinami,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
(2) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
– gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
– zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
– vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
– prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
– vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– krasitev naselij,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
– gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
– sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
– postavljanje reklamnih objektov,
– deratizacija in dezinfekcija,
– zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode,
– urejanje prometne signalizacije,
– upravljanje gramoznic,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, peš poti in drugih javnih prometnih in zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest,
– pogrebne in pokopališke storitve in urejanje pokopališč,
– javna razsvetljava,
– plakatiranje in okraševanje,
– gradnja komunalnih objektov,
– storitve z gradbeno mehanizacijo,
– prevozi za lastne potrebe,
– energetska oskrba,
– inženiring na področju komunalne infrastrukture.
(3) Naloge, določene v tem členu, ki jih opravlja javno podjetje, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), razvrščene:
A 02.20
Sečnja
C 20.150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
C 25.110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C 25.619
Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C 33.110
Popravila kovinskih izdelkov
C 33.120
Popravila strojev in naprav
C 33.140
Popravila električnih naprav
C 33.170
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C 33.190
Popravila drugih naprav
D 35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
D 35.112
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
D 35.120
Prenos električne energije
D 35.130
Distribucija električne energije
D 35.210
Proizvodnja plina
D 35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D 35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
E 36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E 37.000
Ravnanje z odplakami
E 38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.310
Demontaža odpadnih naprav
E 38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E 39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 42.110
Gradnja cest
F 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.910
Gradnja vodnih objektov
F 42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.110
Rušenje objektov
F 43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F 43.130
Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310
Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330
Oblaganje tal in sten
F 43.341
Steklarska dela
F 43.342
Pleskarska dela
F 43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990
Druga specializirana gradbena dela
G 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 46.150
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G 46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 46.760
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G 46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G 47.520
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G 47.8
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
G 47.9
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H 49.410
Cestni tovorni promet
H 49.500
Cevovodni transport
H 52.100
Skladiščenje
H 52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H 52.240
Pretovarjanje
L 68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.100
Dejavnost uprav podjetij
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
S 94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S 95.2
Popravila izdelkov za široko rabo
S 95.210
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S 95.290
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.030
Pogrebna dejavnost
(4) V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Zakona o gospodarskih družbah lahko javno podjetje poleg dejavnosti, določenih v tem členu, opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarskih javnih služb. Javno podjetje sme opravljati tržne dejavnosti.
11. člen 
(javno pooblastilo) 
Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
12. člen 
(osnovni kapital in osnovni vložek) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 561.860,25 EUR in je v višini 68.144,00 EUR glede na način nastanka družbe (preoblikovanje iz p.o.) v celoti vplačan iz premoženja družbenika Občine Slovenske Konjice, v višini 493.716,25 EUR pa je vplačan s stvarnim vložkom.
(2) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe.
13. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organa javnega podjetja sta:
– nadzorni svet in
– direktor.
14. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet šteje pet članov. Štiri člane imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana pa kot predstavnika delavcev imenuje svet delavcev družbe.
(2) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo petih let. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.
(4) Člani nadzornega sveta sprejmejo poslovnik o svojem delu.
15. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
– nadzoruje in usmerja delo direktorja javnega podjetja;
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za občinski svet;
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– sprejema splošne akte javnega podjetja, razen tistih, ki so v pristojnosti direktorja;
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem;
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja;
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih javnega podjetja.
16. člen 
(plačila članom nadzornega sveta) 
Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s sklepom, ki ga potrdi ustanovitelj. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
17. člen 
(direktor javnega podjetja) 
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja javno podjetje.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava poslovnega načrta javnega podjetja,
– priprava letnega poročila,
– poročanje nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
– sklepanje pogodb o zaposlitvi, odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do ustanoviteljice in nadzornega sveta ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
18. člen 
(imenovanje direktorja in pogoji za imenovanje) 
(1) Direktorja imenuje in odpokliče občinski svet na podlagi javnega razpisa s posebnim sklepom za mandatno dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
(2) Pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe oziroma poslovodenju, ki jo direktor sklene s predsednikom nadzornega sveta in županom občine ustanoviteljice. Pogodba z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(3) Postopek razpisa vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve pri Občinskem svetu Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju komisija). Javni razpis se objavi skladno s predpisi in na spletni strani občine. V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 5 dni.
(4) Komisija pregleda vse prejete vloge in ugotovi ali so pravočasne in popolne ter s kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, opravi razgovore, na osnovi katerih izoblikuje predlog, ki ga posreduje občinskemu svetu, da izvede postopek imenovanja.
(5) Izbranega kandidata se pisno obvesti o izbiri v roku 8 dni po imenovanju, neizbrani kandidati pa se pisno obvestijo, da niso bili izbrani, najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.
(6) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in ki:
– ima najmanj izobrazbo osme ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih funkcijah;
– ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela;
– pozna dejavnosti s področja delovanja javnega podjetja;
– predloži program razvoja javnega podjetja.
19. člen 
(soglasje) 
Javno podjetje potrebuje soglasje nadzornega sveta za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ter prevzemanje poroštev in drugih garancij ter za pridobitev, obremenitev in odsvojitev nepremičnin. V kolikor nadzorni svet poda soglasje iz prvega stavka tega člena, o podelitvi soglasja odloča še občinski svet ustanoviteljice.
20. člen 
(pravica do informacij) 
Ustanoviteljica lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede poslovanja javnega podjetja (pravica do informacij). Ustanoviteljica lahko kadarkoli vpogleda v vse poslovne listine javnega podjetja (pravica do vpogleda).
21. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
Financiranje dejavnosti javnega podjetja:
– iz sredstev ustanoviteljice;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– s plačili za storitve;
– iz drugih virov.
22. člen 
(delovanje v skladu z zakoni) 
(1) Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme, dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
(2) Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
23. člen 
(pooblastila podjetja) 
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami in zadolžitev iz 19. člena tega odloka, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljice.
24. člen 
(odgovornost podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Občina ustanoviteljica za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
25. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobička odloča ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z zakonom.
26. člen 
(pravice ustanoviteljice) 
Pristojnosti in obveznosti ustanoviteljice so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejema finančni načrt in plan dela,
– odloča o statusnih spremembah družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– imenuje in odpokliče direktorja družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– določa sejnine članom nadzornega sveta,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom.
27. člen 
(varovanje poslovne skrivnosti) 
(1) Direktor javnega podjetja in drugi delavci javnega podjetja morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti javnega podjetja in so določeni za poslovno skrivnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
28. člen 
(mandat direktorja in članov nadzornega sveta) 
Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanji direktor in dosedanji člani nadzornega sveta nadaljujejo z delom do izteka mandata.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11).
30. člen 
(objava odloka in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021(163)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost