Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid, stran 3774.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – UPB) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 7. aprila 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 86/21; v nadaljevanju: Pravilnik) se v 1. členu, na koncu drugega odstavka, doda alineji:
»– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str.1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013),
– pomoči v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 I z dne 24. 3. 2022, str. 1, v nadaljevanju: Začasni okvir).«
2. člen 
V Pravilniku se v 5. členu v tabeli na koncu doda naslednja vsebina:
»
Vrste pomoči
Ukrepi:
Pomoči de minimis (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013
UKREP 5: Pomoč sektorju živinoreje in reje drobnice
Pomoč v skladu z Začasnim okvirom
UKREP 6: Pomoč sektorju živinoreje in reje drobnice
« 
3. člen 
V Pravilniku se za 21. členom Pravilnika dodata novi poglavji, ki se glasita:
»III.A UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO 1408/2013 
21.a člen 
(splošne določbe pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013)
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(3) Skupni znesek pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.
(4) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(5) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(6) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
21.b člen 
(kumulacija pomoči de minimis) 
(1) Poleg pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 in po tem pravilniku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(2) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim na področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
21.c člen 
(UKREP 5: Pomoč sektorju živinoreje in reje drobnice) 
(1) Cilj podpore je spodbujati proizvodnjo mleka in mesa v Občini Kobarid in spodbujanje kratkih verig, to je oddaje mleka in mesa v občinah Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj. S spodbujanjem lokalnih verig se povečuje samooskrbnost in kvaliteta kmetijskih proizvodov in zmanjšuje vpliv kmetijstva na okolje.
(2) Upravičeni stroški pridelave mleka in mesa se priznajo v letnem pavšalnem znesku na glavo živine po staležu na dan 31. 12. preteklega leta, za drobnico pa po staležu na dan 1. 2. tekočega leta pred objavo javnega razpisa za ta ukrep (presečna datuma). Pomoč iz tega ukrepa se lahko nameni le za stroške pridelave mleka ali mesa.
(3) Pavšalni zneski za oddajo mleka se dodelijo na:
– kravo molznico v sistemu kontrole A,
– mlečno kozo in ovco.
(4) Pavšalni zneski za oddajo mesa se dodelijo na:
– GVŽ mesnega goveda (bikci, biki, telice), prašičev in kopitarjev (žrebeta, konji, osli, mule),
– jagnjeta in kozliči do 1 leta,
– kunce.
(5) Pavšalne zneske vsakoletno določi župan s sklepom pred objavo javnega razpisa.
(6) Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo de minimis presegli skupni znesek pomoči de minimis iz tretjega odstavka 21.a člena tega pravilnika.
(7) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Kobarid in se ukvarjajo z živinorejo ali rejo drobnice ter so v preteklem letu pred objavo javnega razpisa za ta ukrep oddala vsaj 70 % mleka oziroma mesa na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj,
– ne glede na prvo alinejo tega odstavka se za upravičence do pomoči v letu 2022 iz tega ukrepa štejejo kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju Občine Kobarid in se ukvarjajo z živinorejo ali rejo drobnice ter so v preteklem letu pred objavo javnega razpisa za leto 2022 oddala vsaj 50 % mleka oziroma mesa na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj,
– ne glede na prvo alinejo tega odstavka se za upravičence do pomoči v letu 2023 iz tega ukrepa štejejo kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju Občine Kobarid in se ukvarjajo z živinorejo ali rejo drobnice ter so v preteklem letu pred objavo javnega razpisa za leto 2023 oddala vsaj 60 % mleka oziroma mesa na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj.
(8) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o deležu oddanega mleka na upravičenem območju (za krave mlekarice, mlečne koze in ovce) oziroma deležu oddanega mesa na upravičenem območju (za mesno živino oziroma drobnico);
– dokazilo o proizvedenem mleku, predelanem v okviru lastne dopolnilne dejavnosti: Za predelavo mleka v sir se upošteva, da upravičenci proizvedeno mleko predelajo v okviru lastne dopolnilne dejavnosti, tako da iz 11 litrov kravjega ali kozjega mleka pridelajo 1 kg sira ter za 6 litrov ovčjega mleka pridelajo 1 kg sira;
– prejemnik pomoči mora ohraniti enak stalež živine/drobnice kot na presečni datum pred objavo razpisa še najmanj dve leti po prejemu dotacije po tem ukrepu, razen v primeru višje sile;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(9) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
21.č člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo četrtega in petega odstavka 21.a člena tega pravilnika;
– ostalo opredeljeno v javnem razpisu.
(3) Občina bo:
– obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013;
– obvestila prejemnika o odobrenem znesku pomoči de minimis;
– preverila že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), in v evidenci pomoči de minimis za druge gospodarske dejavnosti, ki jo vodi Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF);
– preverila morebitno preseganje zgornje meje pomoči de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja;
– poročala MKGP-ju o dodeljeni pomoči de minimis v 15 dneh po dodelitvi.
III.B UKREPI V SKLADU Z ZAČASNIM OKVIRJEM 
21.d člen 
(splošne določbe)
(1) Do pomoči v skladu z Začasnim okvirom so upravičena podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in jih je prizadela kriza zaradi agresije Rusije proti Ukrajini in naložene sankcije ali povračilni protiukrepi.
(2) Pomoč v skladu z Začasnim okvirom ni določena na podlagi cene ali količine proizvodov na trgu.
(3) Do pomoči iz Začasnega okvira niso upravičeni subjekti iz 33. točke Začasnega okvira.
(4) Pomoč v skladu z Začasnim okvirom se odobri najkasneje 31. 12. 2022.
21.e člen 
(kumulacija pomoči) 
(1) Skupni znesek pomoči v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira ne sme presegati 35.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov. Pomoč po tem pravilniku se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo presežena navedena omejitev.
(2) Pomoč v skladu z Začasnim okvirom, dodeljena na podlagi tega pravilnika, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis v skladu:
– z Začasnim okvirom,
– s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 473 z dne 24. 11. 2021), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir COVID-19),
– z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 ali
– z Uredbo Komisije (EU) 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 651/2014),
če se upoštevajo določbe in pravila o kumulaciji iz navedenih uredb in začasnih okvirov.
(3) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v eni ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, se pomoč, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim na področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, do zgornje meje, določene v 43. točki Začasnega okvira, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči, dodeljene v skladu z Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
21.f člen 
(UKREP 6: Pomoč sektorju živinoreje in reje drobnice) 
(1) Cilj podpore kmetijskim gospodarstvom v Občini Kobarid je blaženje posledic ruske agresije proti Ukrajini in/ali naloženih sankcij ali povračilnih protiukrepov.
(2) Upravičeni stroški pridelave mleka in mesa se priznajo v letnem pavšalnem znesku na glavo živine po staležu na dan 31. 12. preteklega leta, za drobnico pa po staležu na dan 1. 2. tekočega leta pred objavo javnega razpisa za ta ukrep (presečna datuma). Pomoč iz tega ukrepa se lahko nameni le za stroške pridelave mleka ali mesa.
(3) Pavšalni zneski za oddajo mleka se dodelijo na:
– kravo molznico v sistemu kontrole A,
– mlečno kozo in ovco.
(4) Pavšalni zneski za oddajo mesa se dodelijo na:
– GVŽ mesnega goveda (bikci, biki, telice), prašičev in kopitarjev (žrebeta, konji, osli, mule),
– jagnjeta in kozliči do 1 leta,
– kunce.
(5) Pavšalne zneske vsakoletno določi župan s sklepom pred objavo javnega razpisa.
(6) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Kobarid in se ukvarjajo z živinorejo ali rejo drobnice ter so v preteklem letu pred objavo javnega razpisa za ta ukrep oddala vsaj 70 % mleka oziroma mesa na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj,
– ne glede na prvo alinejo tega odstavka se za upravičence do pomoči v letu 2022 iz tega ukrepa štejejo kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju Občine Kobarid in se ukvarjajo z živinorejo ali rejo drobnice ter so v preteklem letu pred objavo javnega razpisa za leto 2022 oddala vsaj 50 % mleka oziroma mesa na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj,
– ne glede na prvo alinejo tega odstavka se za upravičence do pomoči v letu 2023 iz tega ukrepa štejejo kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju Občine Kobarid in se ukvarjajo z živinorejo ali rejo drobnice ter so v preteklem letu pred objavo javnega razpisa za leto 2023 oddala vsaj 60 % mleka oziroma mesa na območju občin Kobarid, Tolmin, Bovec in Bohinj.
(7) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o deležu oddanega mleka na upravičenem območju (za krave mlekarice, mlečne koze in ovce) oziroma deležu oddanega mesa na upravičenem območju (za mesno živino oziroma drobnico);
– dokazilo o proizvedenem mleku, predelanem v okviru lastne dopolnilne dejavnosti: Za predelavo mleka v sir se upošteva, da upravičenci proizvedeno mleko predelajo v okviru lastne dopolnilne dejavnosti, tako da iz 11 litrov kravjega ali kozjega mleka pridelajo 1 kg sira ter za 6 litrov ovčjega mleka pridelajo 1 kg sira;
– prejemnik pomoči mora ohraniti enak stalež živine/drobnice kot na presečni datum pred objavo razpisa še najmanj dve leti po prejemu dotacije po tem ukrepu, razen v primeru višje sile;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(8) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
21.g člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– izjavo o ločitvi dejavnosti;
– ostalo opredeljeno v javnem razpisu.
(3) Občina bo:
– preverila že dodeljene pomoči v skladu z Začasnim okvirom za posameznega upravičenca v evidenci pomoči v skladu z Začasnim okvirom za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi MKGP in v evidenci pomoči v skladu z Začasnim okvirom za druge gospodarske dejavnosti, ki jo vodi MF;
– poročala MKGP-ju o dodeljeni pomoči v skladu z Začasnim okvirom v 15 dneh po dodelitvi.«
4. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– da prejemnik pomoči ne ohrani enakega staleža živine/drobnice kot na presečni dan pred objavo razpisa še najmanj dve leti po prejemu dotacije po tem ukrepu, razen v primeru višje sile«.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(1) Določbe, ki se nanašajo na ukrep v skladu z Začasnim okvirjem, se začnejo uporabljati naslednji dan po prejemu odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa 6 iz tega pravilnika z notranjim trgom.
(2) Župan objavi naznanilo o prejemu odločitve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021
Kobarid, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost