Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1223. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021, stran 3791.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto
V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.402.458
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.280.743
70
DAVČNI PRIHODKI
3.765.619
700 Davki na dohodek in dobiček
2.930.656
703 Davki na premoženje
324.866
704 Domači davki na blago in storitve
510.097
706 Drugi davki
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
515.124
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
343.207
711 Takse in pristojbine
6.835
712 Denarne kazni
6.515
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
158.567
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
4.775
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
4.775
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
73 
PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.116.940
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.116.940
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.245.208
40 
TEKOČI ODHODKI
1.438.346
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
260.388
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
40.341
402 Izdatki za blago in storitve
1.075.666
403 Plačila domačih obresti
6.951
409 Rezerve
55.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.632.077
410 Subvencije 
15.357
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.045.979
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
106.126
413 Drugi tekoči domači transferi 
464.615
414 Tekoči transferi v tujino 
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.092.368
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.092.368
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
82.417
430 Investicijski transferi
82.417
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
157.250
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.) 
–164.657
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
164.657
550 Odplačila domačega dolga
164.657
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–7.407
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–164.657
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–157.249
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 
566.371
2. člen 
Sredstva na računu ob koncu leta 2021 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2022
Podčetrtek, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost