Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1233. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad objektov v starem mestnem jedru v Občini Radeče, stran 3801.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 18. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju obnove fasad objektov v starem mestnem jedru v Občini Radeče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje obnove fasad objektov (v nadaljnjem besedilu: projekti), ki se nahajajo v območju varstvenega režima dediščine: Radeče – Trško jedro (območje je označeno v grafični prilogi).
2. člen 
(1) Namen sofinanciranja projektov je izboljšanje zunanje podobe mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine in dvig kakovosti bivanja v Občini Radeče.
(2) Sredstva za sofinanciranje projektov se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in se zagotavljajo v občinskem proračunu, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
Upravičenci do prejema sredstev so lahko samo fizične osebe in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so lastniki oziroma solastniki objekta ali da so investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektih, ki se nahajajo v območju varstvenega režima dediščine: Radeče – Trško jedro;
– v primeru, ko investitor ni lastnik objekta, potrebuje soglasje lastnika;
– v primeru etažnih lastnikov morajo prijavo za sofinanciranje obnove fasad oddati etažni lastniki glede na svoje solastniške deleže oziroma v njihovem imenu upravnik stavbe. Pri zagotavljanju deleža soglasij etažnih lastnikov se upošteva veljavna zakonodaja.
III. JAVNI RAZPISI 
4. člen 
Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
5. člen 
(1) Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Radeče po sprejetem odloku o proračunu objavi za posamezno proračunsko obdobje. Občina objavi razpis na spletni strani Občine Radeče, lahko pa tudi v drugih medijih.
(2) Objava javnega razpisa mora določati najmanj:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– namen razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– višino razpoložljivih finančnih sredstev,
– delež sofinanciranja,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– obravnavo vlog in rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– vzorec pogodbe,
– druge potrebne podatke.
(3) Na javnem razpisu se izločijo:
– prijavitelji, ki imajo neporavnane obveznosti do občine in vseh javnih zavodov ter javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče (vse zapadle obveznosti do Občine Radeče morajo imeti poravnane tudi vse stalno prijavljene osebe na naslovu prijavitelja),
– prijavitelji, ki nimajo pridobljenih soglasij o ustreznosti prenove v skladu z 9. členom tega pravilnika.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(1) Župan Občine Radeče s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa. Komisija je imenovana za obdobje trajanja mandata župana.
(2) Komisijo sestavljata dva predstavnika občinske uprave Občine Radeče in zunanji predstavnik. En član komisije mora imeti izobrazbo gradbene ali arhitekturne stroke.
7. člen 
(1) Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
(2) Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog.
(3) Komisija oceni pravočasno prispele in popolne prijave na osnovi meril in javnega razpisa.
(4) O izboru upravičencev se odloči z odločbo v 30 dneh od dne, ko komisija pripravi seznam upravičencev do prejema subvencije.
8. člen 
(1) Upravičencu se sofinancira vrednost obnove največ v višini 30 % vrednosti predračuna za obnovo, vendar ne več kot 5.000 EUR.
(2) Občina Radeče bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk in vrednosti investicije sofinancirala do največ 30 % vrednosti obnove. Večje število zbranih točk pomeni višji odstotek sofinanciranja vrednosti investicije.
(3) V primeru premalo razpoložljivih finančnih sredstev za izplačilo subvencije v tekočem proračunu občine vsem upravičenim vlagateljem, se upravičencem, ki niso prejeli izplačila subvencije v tekočem letu, zagotovi izplačilo subvencije v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo novega razpisa, v okviru sredstev proračuna, predvidenih za ta namen.
9. člen 
(1) Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– stavba se nahaja znotraj območja varstvenega režima dediščine: Radeče – Trško jedro,
– ima pridobljene kulturno varstvene pogoje in ustrezno soglasje oziroma mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Celje,
– predračunska vrednost predvidene investicije je izražena v EUR s popisom del, pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– vlogo odda upravičenec, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Vrednost posameznih projektov bo izražena v točkah glede na razpoložljiva sredstva in glede na vrednost prijavljenih projektov na posameznem javnem razpisu.
(3) Merila za dodelitev točk bo predstavljal pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti, nevarnost objekta za okolico in mimoidoče, starost objekta, namembnost objekta, finančna vrednost investicije, kar je podrobneje opredeljeno v razpisu.
(4) Po pregledu popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa, pripravi komisija predlog razdelitve sredstev.
10. člen 
Po strokovnem pregledu popolnih vlog občinska uprava vsakemu udeležencu razpisa izda odločbo, v kateri odloči o vlogi za sofinanciranje obnove stavb.
11. člen 
Vlagatelj vloge lahko zoper odločbo vloži pritožbo pri županu Občine Radeče v roku 15 dni od prejema odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in pogoji ocenjevanja vlog. Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.
12. člen 
(1) Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in Občine Radeče se uredijo s pogodbo o sofinanciranju.
(2) Pristojni organ na podlagi pravnomočne odločbe pozove upravičenca oziroma izvajalca del k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju tako, da mu pošlje pogodbo v zadostnem številu izvodov v podpis.
(3) Pogodba o sofinanciranju vsebuje:
– naziv, naslov, davčno številko ter matično številko občana,
– naziv, naslov, davčno številko, matično številko ter številko računa upravičenca, na katerega se sredstva nakazujejo,
– namen sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. NAČIN SOFINANCIRANJA 
13. člen 
Sredstva za sofinanciranje bodo nakazana upravičencu ali izvajalcu del po izvedeni investiciji na podlagi predloženega računa.
VI. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV 
14. člen 
(1) Sredstva, ki jih pridobi upravičenec na podlagi tega pravilnika so namenska in jih lahko porabi samo za namene, določene s pogodbo o sofinanciranju.
(2) Za zagotavljanje namenske porabe dodeljenih sredstev se lahko v razpisu določi, da bodo sredstva izvajalcu del s strani Občine Radeče nakazana neposredno. V tem primeru se z izvajalcem sklene neposredna pogodba. Pogodbo o sofinanciranju morata v roku iz prejšnjega člena tega pravilnika podpisati tako upravičenec kot tudi izvajalec del.
15. člen 
(1) Če upravičenec ravna v nasprotju s tem pravilnikom ali je pri prijavi zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev sredstev, mora sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi v celoti vrniti od dneva nakazila dalje.
(2) Prejemnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ne more več uspešno kandidirati za sredstva po tem pravilniku.
16. člen 
(1) Namenskost porabe finančnih sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja strokovna komisija iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Upravičenec je dolžan Občini Radeče omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je po vnaprejšnji najavi omogočen vpogled v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem.
VII. KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2022
Radeče, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost