Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1243. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 1, stran 3816.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 21. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 1 
1. člen 
V Odloku o spremembah proračuna Občine Kočevje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/21) se drugi odstavek in šesti odstavek drugega člena spremenita tako, da se glasita:
»(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans št. 1 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.919.173,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.776.794,80
70 
DAVČNI PRIHODKI
12.797.959,00
700 Davki na dohodek in dobiček
11.273.569,00
703 Davki na premoženje
1.204.690,00
704 Domači davki na blago in storitve 
319.700,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.978.835,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.461.062,80
711 Takse in pristojbine
18.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
44.670,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
47.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
407.603,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
618.731,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.400,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
602.331,00
73 
PREJETE DONACIJE
10.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
10.513.647,99
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.504.748,42
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
3.008.899,57
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
33.764.089,29
40 
TEKOČI ODHODKI
5.804.311,27
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.573.853,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
241.597,15
402 Izdatki za blago in storitve
3.792.981,91
403 Plačila domačih obresti
75.000,00
409 Rezerve
120.879,12
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.650.158,83
410 Subvencije
282.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.815.950,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
497.358,00
413 Drugi tekoči domači transferi
3.054.450,83
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
19.984.619,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
19.984.619,19
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
325.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
325.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ
–6.844.915,50
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
180.402,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
180.402,00
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
180.402,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–180.402,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
5.300.000,00
50 
ZADOLŽEVANJE
5.300.000,00
500 Domače zadolževanje
5.300.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.809.725,92
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.809.725,92
550 Odplačilo domačega dolga
1.809.725,92
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–3.535.043,42
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.490.274,08
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
6.844.915,50
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.535.043,42
(6) Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 1 za leto 2022 se določa v višini 35.754.217,21 EUR.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20) se v 15. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 5.300.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2022-23
Kočevje, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost