Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2173/22, Stran 1330
Na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil sprejet na 2. izredni seji dne 14. 4. 2022, Svet zavoda I. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v roku 1 leta po začetku mandata, sicer preneha mandat po zakonu),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma do vključno 7. 5 2022 na naslov: Svet zavoda I. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Svet zavoda I. Osnovne šole Žalec 

AAA Zlata odličnost