Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2162/22, Stran 1301
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega razpisa Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 
Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve (Uradni list RS, št. 26/22) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 8. točke (rok za prejem in način oddaje vloge) se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 31. oktobra 2022, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 31. oktobra 2022.
Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 31. oktobra 2022 do 14. ure.
Vlagatelji morajo najkasneje do 31. oktobra 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 4« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.«
Besedilo 9. točke (odpiranje vlog) se spremeni tako, da se glasi:
»Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. novembra 2022 ob 10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost