Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1212. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2021, stran 3773.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kobarid za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. podsku. Konto, podkon.
NAZIV KONTA
Zaključni račun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.172.552
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.712.424
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
3.839.405
700
Davek na dohodek in dobiček
3.252.784
703
Davek na premoženje
245.195
704
Domači davki na blago in storitve
341.426
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
873.019
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
235.120
711
Takse in pristojbine
7.696
712
Globe in druge denarne kazni
38.439
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
486.832
714
Drugi nedavčni prihodki
104.932
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
71.120
720
Prihodki od prodaje stavb in prostorov
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč
71.120
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.389.008
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.312.116
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
76.892
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.229.230
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
2.110.833
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
737.440
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
117.763
402
Izdatki za blago in storitve
1.201.828
403
Plačila domačih obresti
1.943
409
Rezerve
51.859
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.820.676
410
Subvencije
34.817
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
810.044
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
198.691
413
Drugi tekoči domači transferi
777.124
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.161.676
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.161.676
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
136.045
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki
59.389
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
76.656
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–56.678
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (551)
100.511
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
–157.189
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–100.511
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
375.810
3. člen 
Vsi presežki odhodkov nad prihodki v višini 157.189 eurov se prenesejo v proračun za leto 2022 in so njegov sestavni del.
4. člen 
Presežek rezervnega sklada v višini 49.569 eurov se prenese v proračun za leto 2022.
5. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe – so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-1/2022
Kobarid, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost