Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Št. JR PMSNS-MMÖNK-UKREP 1/2022 Ob-2176/22, Stran 1316
Na podlagi 14. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 ((Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09502-1/2020/3 z dne 7. 1. 2021 in spremembe), smiselne uporabe Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL EU L 352 z dne 24. 12. 2013), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme pomoči de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016 in na podlagi Pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, št. C2130-21G900001 Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava (v nadaljnjem besedilu PMSNS) objavlja
javni razpis 
za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (JR PMSNS-MMÖNK – ukrep 1/2022)
1. Predmet in upravičeno območje javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2022.
1.2 Upravičeno območje javnega razpisa
Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (v nadaljevanju: program).
Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsak prijavitelj mora podpisati in vlogi priložiti Obrazec št. 1: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi, da izpolnjuje in sprejema vse razpisne pogoje za kandidiranje na tem javnem razpisu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev s strani prijavitelja, lahko PMSNS zahteva od prijavitelja dodatna pojasnila.
2.1 Upravičeni prijavitelji javnega razpisa
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež (šteje se zadnjih 12 mesecev do dneva oddaje vloge),
– na naslovu sedeža, poslovni enoti ali podružnici izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije,
– ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnovna sredstva 5 let ne bo preselil z upravičenega območja,
– ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),
– so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta v Republiki Sloveniji,
– prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni bil v stanju insolventnosti v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US). Če se omenjeni postopki pričnejo v postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrne,
– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, obveznosti ne izpolnjuje tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,
– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in PMSNS ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 158/20 in 3/22 – ZDeb),
– dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register dejanskih lastnikov pri AJPES in v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) niso vpleteni v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirane iz javnih virov, niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun),
– lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica (25 ali več  % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva dodeljena,
– niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije ni upravičeno do pomoči »de minimis« (točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),
– so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije (EU) št. 651/20141.
1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 (Ur. l. EU L 187, 26. 6. 2017) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
3. Financiranje
3.1 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2022 znaša 300.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9001.
3.2 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila sredstev so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V kolikor bi bile pravice porabe na navedeni proračunski postavki ukinjene ali zmanjšane, lahko PMSNS razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV.
Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje pomoči po »de minimis« prejete v obdobju zadnjih treh let, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.
3.3 Obdobje upravičenosti stroškov
Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta naročen (sklenjena pogodba, izdana naročilnica), plačan in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposobljen za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti, in sicer od datuma oddaje vloge na ta javni razpis in najkasneje do 30. 9. 2022.
Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.). V kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do sredstev. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge.
Odobrena, vendar neporabljena sredstva, se iz enega proračunskega leta ne morejo prenašati v naslednja.
3.4 Pomoč po pravilu »de minimis«
Do sredstev po tem javnem razpisu, skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, v nobenem primeru niso upravičeni subjekti, ki izvajajo dejavnost v sektorjih, opredeljenih v 1. členu Uredbe Komisije (EU) 1407/2023 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, (v nadaljevanju: Uredba Komisije).
V skladu z Uredbo Komisije do pomoči »de minimis« niso upravičena naslednja podjetja:
1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. če gre za pomoč, namenjeno izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Vloge neupravičenih prijaviteljev po pravilu »de minimis« bodo zavržene.
4. Upravičenost stroškov
4.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja2,
2 Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa upravičenost stroškov v povezavi s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja presoja glede na drugo raven (oddelek) hierarhične strukture SKD šifranta, in sicer v kolikor investicija v projekt spada v isti oddelek kot je glavna dejavnost, je upravičen strošek.
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– so nastali (blago dobavljeno in usposobljeno za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena izposoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
– so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na prejemnika sredstev,
– so nastali v skladu z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).
Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Stroški niso upravičeni, če blago dobavijo: sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda, če jih dobavi fizična oseba, ki je ustanovitelj prijavitelja in/ali če gre za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji.
Prijavitelj mora vse stroške projekta vrednostno podrobno opredeliti v obrazcu št. 3 Finančna konstrukcija projekta.
Stroški projekta in ostali finančni izračuni morajo biti prikazani v evrih, izračuni morajo biti na dve decimalni mesti.
5. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, je 20. 5. 2022. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR PMSNS-MMÖNK – Ukrep 1/2022« ter s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec št. 7: Oprema ovojnice), ki se izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenskem jeziku, 8., 23., in 24. točka obrazca št. 2 – Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za dvojezično se šteje, če je napisana v slovenskem in madžarskem jeziku. Odgovorna oseba prijavitelja s podpisom jamči za istovetnost vsebin. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko PMSNS dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prejete po izteku predpisanega roka ali ne bodo vsebovale obrazca št. 2 – Dispozicija projekta, katere točke 8., 23. in 24. morajo biti dvojezične, bodo zavržene.
V kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja proračunskih sredstev, lahko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpoložljiva proračunska sredstva, ki so zagotovljena na posebni proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9001, zmanjša, posledično pa si PMSNS pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta razpis. V tem primeru prijavitelji nimajo pravice zahtevati povračila stroškov.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo na sedežu PMSNS in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril.
Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov: iz ocene prijavitelja in ocene projekta. Skupno možno število doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk.
6.1 Ocena prijavitelja
Prijavitelj bo ocenjen po naslednjih merilih (skupaj največ 35 točk):
A Bonitetna ocena,
B Velikost podjetja.
6.2 Ocena projekta
Projekt bo ocenjen po naslednjih merilih (skupaj največ 65 točk):
A Ocena Sveta PMSNS,
B Povečanje zaposlenosti,
C Namen in cilj investicije,
D Varstvo okolja.
A Ocena Sveta PMSNS
Po merilu je mogoče doseči največ 20 točk. Ocenjevanje se bo izvedlo na seji Sveta PMSNS, in sicer na osnovi navedb v obrazcu št. 2 – Dispozicija projekta.
Kriterij vrednotenja
Število točk
Reševanje problematike upravičenega območja javnega razpisa (bolj, ko projekt rešuje problematiko upravičenega območja javnega razpisa, več točk je možno dodeliti). Projekt lahko vključuje celovit in nadpovprečno kakovosten pristop pri reševanju problematike na celotnem upravičenem območju javnega razpisa ali samo na določenem območju ali pa se s projektom ne rešuje problematike upravičenega območja.
do 20
7. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom bodo objavljene na spletnih straneh PMSNS http://www.muravidek.si in www.muravidek.re.
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost 

AAA Zlata odličnost