Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1226. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, stran 3793.

  
Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 207/21) je Občinski svet Občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) na 28. seji dne 7. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list RS, št. 189/20, Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/20, 20/20, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/20, 66/20, 67/20 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/20; v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu, v deseti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem, na koncu enajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– informatike.«.
2. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.
Št. 007/0002/2022
Prebold, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost