Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1253. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in klinične psihologije, stran 3839.

  
Na podlagi tretjega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in klinične psihologije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije določa vrsto, območje in predvideni obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter ki vsebuje utemeljitev razlogov za podelitev koncesije v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstveni dejavnosti).
2. člen 
Koncesija se v skladu s to uredbo podeli na področjih:
– čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti na območju naslednjih statističnih regij (v nadaljnjem besedilu: območje): savinjska, gorenjska, obalno-kraška, jugovzhodna Slovenija in podravska;
– parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti na območju osrednjeslovenska;
– oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti na območjih osrednjeslovenska, obalno-kraška in jugovzhodna Slovenija;
– oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti na območjih osrednjeslovenska in gorenjska;
– dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti na območju gorenjska;
– kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti na območju osrednjeslovenska in
– klinične psihologije na območju osrednjeslovenska.
II. PREDMET IN PREDVIDENI OBSEG KONCESIJSKE DEJAVNOSTI TER RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
Predmet koncesije je opravljanje javne zdravstvene službe na področju:
– čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, in sicer v predvidenem skupnem obsegu (v nadaljnjem besedilu: obseg) 4,70 programa,
– parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, in sicer v obsegu 0,40 programa,
– oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, in sicer v obsegu 2,20 programa,
– oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer v obsegu 2,00 programa,
– dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer v obsegu 1,00 programa,
– kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer v obsegu 0,50 programa, in
– klinične psihologije, in sicer v obsegu 0,50 programa.
4. člen 
(1) Koncesija se podeli na območjih in v obsegih:
1. čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti:
– savinjska 0,70 programa,
– gorenjska 1,00 programa,
– obalno-kraška 1,00 programa,
– jugovzhodna Slovenija 1,00 programa in
– podravska 1,00 programa;
2. parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti:
– osrednjeslovenska 0,40 programa;
3. oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti:
– osrednjeslovenska, 0,60 programa,
– obalno-kraška 0,80 programa in
– jugovzhodna Slovenija 0,80 programa;
4. oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti:
– osrednjeslovenska 1,00 programa in
– gorenjska 1,00 programa;
5. dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti:
– gorenjska 1,00 programa;
6. kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti:
– osrednjeslovenska 0,50 programa;
7. klinične psihologije:
– osrednjeslovenska 0,50 programa.
(2) Koncesija se podeli za 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.
5. člen 
(1) Koncesije na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti, oralne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti, oftalmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kardiologije in vaskularne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in klinične psihologije se podelijo, ker javni zdravstveni zavodi na območjih, na katerih se podeli koncesija, navedene zdravstvene dejavnosti ne morejo zagotavljati v obsegu, kakor je določen z mrežo javne zdravstvene službe.
(2) Koncesije na območjih in v obsegih iz prejšnjega člena se podelijo zaradi zagotavljanja potrebne dostopnosti zdravstvenih storitev in skrajšanja čakalnih dob.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje in portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati podatke, ki jih določa 44.b člen Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(3) Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje ali portalu javnih naročil, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava za posamezno razpisano koncesijo. Prijava je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
7. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa 44.č člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja med različnimi ponudniki Ministrstvo za zdravje upošteva merila, ki jih določa 44.d člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, in merila, določena v razpisni dokumentaciji.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka pripravi in določi komisija, ki je sestavljena iz treh članov, zaposlenih na Ministrstvu za zdravje. Člane določi minister, pristojen za zdravje, in sicer s pisnim sklepom.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
8. člen 
(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli Ministrstvo za zdravje z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Ministrstvo za zdravje in koncesionar medsebojna razmerja uredita s koncesijsko pogodbo, ki se sklene po dokončnosti koncesijske odločbe.
9. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi v 44.i členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
10. člen 
Ministrstvo za zdravje koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo na način in pod pogoji, določenimi v 44.j členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med Ministrstvom za zdravje in koncesionarjem oziroma na njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja Ministrstvo za zdravje v skladu s 44.k členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.
V. KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Ministrstvo za zdravje objavi javni razpis iz 6. člena te uredbe najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
13. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-167/2022
Ljubljana, dne 21. aprila 2022
EVA 2022-2711-0050
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost