Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Št. 302-4-0/2022/2 Ob-2178/22, Stran 1312
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022« 
1. Pravna podlaga: razpis se objavlja na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 175/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), ter Uredbe Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215, 7. 7. 2020), Sheme de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: do 31. 12. 2023), Sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2022, ki jih je sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne 14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020, št. 302-33/2020/2, Sprememb in dopolnitev Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2022 ter Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 42. redni seji, dne 14. 12. 2021 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 22. 12. 2021, št. 302-39/2021/2, Pogodbe št. C21320-21G096005-NŽ 2018-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja podjetništva v letih 2021 in 2022 z dne 3. 2. 2021 in Sklepa o začetku postopka Javnega razpisa »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022 in 2023« št. 302-4-0/2022/1 z dne 28. 3. 2022.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet razpisa
3.1. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.
Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
– povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.
3.2. Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na natečaj, registrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 najbolje ocenjenih.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Formalno pravni status
Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni subjekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske dužbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru od 1. 1. 2021 do najmanj en dan pred oddajo vloge in še ni prejel spodbude v natečaju za podjetnice začetnice v letu 2021.
2. Račun upravičenca
Prijavitelj mora imeti odprt svoj poslovni transakcijski račun v Sloveniji (razviden iz registra poslovnih računov) ali tuj račun, ki je prijavljen na Finančni upravi Republike Slovenije.
3. Uspešno opravljeno usposabljanje ABC podjetništva
Prijavitelj oziroma zakoniti zastopnik prijavitelja mora imeti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva, ki ga je v obdobju med 1. 2. 2022 do 10. 5. 2022 izvajala ena od točk SPOT Svetovanje, oziroma uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva, ki je bil s strani točk SPOT Svetovanje izvedeno v letu 2020 ali 2021. Potrdila prijavitelj pridobi na točki SPOT Svetovanje, na kateri je usposabljanje uspešno zaključil.
Seznam s termini in lokacijami ABC usposabljanj za leto 2022 je objavljen na spletni strani podjetniški portal: www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/usposabljanja-abc-podjetnistva
4. Ostali pogoji
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom.
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
– Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
– Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
– Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
– Prijavitelj:
a) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in
b) ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek izbora vodi komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in bodo skladne s predmetom in namenom tega razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. Je pravočasno oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega razpisa in navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in drugih zahtev ter omejitev in /ali ni skladna s predmetom in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Postopek ocenjevanja vlog poteka dvostopenjsko.
Na prvi stopnji obravnave bo komisija ocenjevala strukturo in vsebino poslovnega modela, ki ga prijavitelj priloži vlogi, po naslednjih merilih:
Merilo
Število točk
1
Opis poslovnega modela
10
2
Poslovna ideja
20
3
Razumevanje uporabnikov in poznavanje konkurence
20
4
Strategija razvoja rasti
30
5
Ekonomika, finance in ekipa
20
SKUPAJ
100
Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV. razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 100.
Komisija oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Za uvrstitev v drugo fazo postopka morajo biti točke dodeljene pri vsakem od posameznih meril. V drugo fazo postopka bo uvrščenih 100 najbolje ocenjenih vlog. Tem prijaviteljem bo dodeljen poslovni mentor v obsegu največ 2 uri, ki jim bo pomagal pri izboljšavi poslovnega modela ter pripravi končne predstavitve za ocenjevanje na 2. stopnji.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.
Pogoj za ocenjevanje na drugi stopnji je predhodno oddana video predstavitev ter udeležba na osebni predstavitvi pred komisijo. Komisija bo v okviru druge stopnje prijavitelje ocenjevala na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
1
Predstavitev poslovnega modela
20
2
Video predstavitev
20
3
Raziskava trga in aplikativnost izdelka ali storitve
20
4
Strategija razvoja rasti
20
5
Ekonomika in finance
20
SKUPAJ
100
Komisija bo predlagala dodelitev spodbude 100 najboljšim prijaviteljem poslovnih modelov, na podlagi seštevka ocen v okviru obeh stopenj ocenjevanja. Za dodelitev spodbude je potrebno doseči prag 120 točk. Vloge, ki ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi prenizkega števila doseženih točk, zavrne.
V primeru enako ocenjenih vlog, zaradi česar bi presegli 100 najboljših finančno podprtih vlog, se vloge z enakim številom točk na zadnjih mestih (do 100 mest) razvrsti po merilih 1. stopnje ocenjevanja in sicer se vloge razvrsti najprej po točkah merila: Razumevanje uporabnikov in poznavanje konkurence, nato po točkah merila: Ekonomika, finance in ekipa in nazadnje po točkah merila: Strategija razvoja in rasti. V kolikor bo na zadnjih mestih še vedno več vlog z enakim številom točk, bo čas oddaje vloge določil katere vloge z enakim številom točk bodo podprte.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 172410 in v Finančnem načrtu SPIRIT Slovenija za leto 2022 na SM/SN 002/0207 – Spodbujanje ženskega podjetništva.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: do 31. 12. 2023).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
10. Podlage in način izplačila spodbude
Podlaga za izplačilo spodbude je uspešna uvrstitev prijavitelja med prvih 100 najbolje ocenjenih poslovnih modelov in v letih 2021 ali 2022 registriran poslovni subjekt.
Spodbuda bo izplačana na poslovni račun prijavitelja v roku 30 dni po sklenitvi pogodb s strani prejemnika spodbud oziroma prvi naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani financerja.
11. Roki in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.
a. Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Razpis bo odprt do vključno 20. 5. 2022 do 16. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko podjetniškega portala do vključno 20. 5. 2022, do 16. ure.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 dneh po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno izpolnjene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno izpolnjene vloge bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno izpolnjenih vlog.
V primeru nepopolne vloge komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi, pri preverjanju izpolnjevanja pogojev pa lahko prijavitelja pozove tudi k pojasnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. V primeru, da prijavitelj ne posreduje ustrezne dopolnitve oziroma pojasnitve ali pa se na poziv k dopolnitvi oziroma pojasnitvi ne odzove v roku 5 dni od prejema poziva, bo vloga zavržena.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
Prijavitelji bodo o izidu ocenjevanja na prvi stopnji obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog, o izidu ocenjevanja na drugi stopnji pa v roku 120 dni od datuma odpiranja vlog oziroma na dan zaključne predstavitve poslovnega modela pred komisijo.
Rezultati predmetnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.
14. Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo na dan objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost