Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah, stran 3748.

  
Na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah 
1. člen 
V Pravilniku o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(vloga za izdajo soglasja za raziskavo) 
(1) Vloga za izdajo soglasja za raziskavo mora vsebovati naslednje podatke:
1. vlagatelj (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja);
2. naročnik raziskave (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe naročnika raziskave);
3. investitor posega (v primeru sofinanciranja raziskave iz državnega proračuna) (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe investitorja posega);
4. raziskovalni postopek;
5. okolje raziskave (kopensko, podvodno, jamsko, drugo);
6. razlog za izvedbo raziskave;
7. obseg raziskave (parcelna številka in katastrska občina (šifra in ime));
8. enota nepremične dediščine (EID – enotna identifikacija dediščine in ime);
9. lastnik nepremičnine (samo pri invazivnih raziskavah) (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe);
10. izvajalec raziskave (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe izvajalca raziskave);
11. odgovorni izvajalec raziskave (kadar je izvajalcev raziskave več) (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe);
12. vodja raziskave (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, izobrazba, znanstveni naslov in strokovni naziv iz 103. člena ZVKD-1);
13. namestnik vodje raziskave (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, izobrazba, znanstveni naslov in strokovni naziv iz 103. člena ZVKD-1);
14. strokovni sodelavci specialisti (ime in priimek, izobrazba in področje specializacije);
15. strokovni sodelavci potapljači (pri podvodnih raziskavah) (ime in priimek, izobrazba);
16. predvideno število delovnih dni terenskega dela raziskave;
17. ocena vsebine in obsega raziskave;
18. mesto začasne hrambe arhiva arheološkega najdišča (naslov);
19. navedba in opis virov za kritje stroškov raziskave.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje priloge:
1. kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje oziroma mnenje zavoda ali smernice ministrstva;
2. obseg raziskave (poligon predvidenega posega oziroma raziskave v digitalnem formatu .shp);
3. soglasje lastnika nepremičnine za izvedbo raziskave (pri invazivnih raziskavah);
4. dokazilo o pravici do posega v nepremičnino oziroma do izvedbe raziskave (pri invazivnih raziskavah in kadar lastništvo ni vpisano v zemljiško knjigo);
5. dokazilo, da so za raziskavo in poterensko obdelavo arhiva najdišča zagotovljena zadostna finančna sredstva (pri predhodnih raziskavah zaradi posega v dediščino: podpisana ali parafirana pogodba oziroma naročilnica z izvajalcem raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji ali kulturnovarstvenim soglasjem oziroma mnenjem zavoda ali smernicami ministrstva; pri znanstvenih raziskavah: izjava z navedbo vira sredstev);
6. projektno dokumentacijo (vsaj na ravni idejne zasnove), ki jo za pridobitev projektnih pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali drugo projektno dokumentacijo, potrebno za izvedbo posegov (pri predhodnih raziskavah zaradi posega v dediščino);
7. dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskave iz 11. člena tega pravilnika;
8. izjavo predlaganega vodje raziskave, da se strinja z vodenjem raziskave;
9. dokazila o izpolnjevanju pogojev za namestnika vodje raziskave iz 11. člena tega pravilnika;
10. dokazila o izpolnjevanju pogojev in usposobljenosti za potapljanje iz 11. člena tega pravilnika (pri podvodnih raziskavah);
11. zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za potapljanje (pri podvodnih raziskavah);
12. dokazila o strokovni usposobljenosti za fizičnega antropologa;
13. pooblastilo za vodenje postopka (če za naročnika raziskave ali investitorja posega vlogo oddaja druga fizična ali pravna oseba);
14. soglasje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, in sicer za raziskave v jamah, na podlagi 19. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg);
15. projektni načrt dejavnosti (pri podvodnih raziskavah v skladu s Prilogo Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/08)).
(3) Vloga iz prvega odstavka tega člena se obdeluje v informacijskem sistemu eArheologija.«.
2. člen 
V 7. členu se četrti odstavek črta.
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(odgovornosti) 
(1) Izvajalec raziskave je odgovoren za:
1. celovito organizacijo in izvedbo raziskave,
2. zavarovanje območja raziskave in arhiva arheološkega najdišča pred krajo ter vsemi škodljivimi vplivi, ki jih je mogoče predvideti,
3. ureditev lokacije ali območja raziskave v skladu s 16. in 24. členom tega pravilnika,
4. ustrezno začasno hrambo arhiva arheološkega najdišča,
5. predajo strokovnih poročil v informacijski sistem eArheologija v rokih iz 20. in 22. člena tega pravilnika,
6. predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju v roku iz 33. člena ZVKD-1.
(2) Izvajalec raziskave mora imeti izpolnjene vse obveznosti iz soglasij za predhodno opravljene raziskave, pri čemer ima lahko največ tri neizpolnjene obveznosti, ki zadevajo poročanje in oddajo arhivov arheoloških najdišč v skladu z roki iz 20., 21. in 22. člena tega pravilnika.«.
4. člen 
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če vodja raziskave svojih obveznosti iz soglasja za raziskavo ne more izpolniti pravočasno ali strokovno ustrezno, mora izvajalec raziskave v dveh delovnih dneh od nastanka okoliščin o tem obvestiti nadzornika raziskave in ministrstvo s predlogom ustrezne zamenjave. V tem času opravlja funkcijo vodje raziskav namestnik, imenovan v soglasju za raziskavo. Obveščanje se izvaja v informacijskem sistemu eArheologija.«.
5. člen 
V 14. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Raziskava je končana, ko je oddan arhiv arheološkega najdišča.«.
6. člen 
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec raziskave in vodja raziskave morata v največ 60 dneh po koncu terenskih del raziskave nadzorniku raziskave oddati v pregled prvo strokovno poročilo o raziskavi in njenih rezultatih.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzornik raziskave oddano prvo strokovno poročilo o raziskavi pregleda in ugotovi skladnost s sestavo poročila, kot je določena v prilogi 3 tega pravilnika. Nadzornik raziskave mora v največ 30 dneh strokovno poročilo o raziskavi potrditi oziroma izvajalca raziskave in vodjo raziskave pozvati k dopolnitvi poročila. Izvajalec raziskave in vodja raziskave morata strokovno poročilo o raziskavi popraviti oziroma dopolniti v največ 14 dneh po prejemu poziva iz prejšnjega stavka. Nadzornik raziskave lahko na podlagi odstopanja prvega strokovnega poročila o raziskavi od standardov sestave poročila ali na podlagi strokovne pomanjkljivosti strokovnega poročila o raziskavi poročilo zavrne. Potrjevanje se izvaja v informacijskem sistemu eArheologija.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poročila o izvedenih raziskavah so javno dostopna pod licenco CC BY-ND.«.
7. člen 
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dve leti po koncu terenskih del raziskave morata izvajalec raziskave in vodja raziskave v informacijski sistem eArheologija oddati vsebinsko sklenjeno, sistematično urejeno in s strokovno recenzijo usklajeno končno strokovno poročilo o poteku in rezultatih raziskave (recenzija se zahteva samo pri invazivnih raziskavah).«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Skladnost končnega strokovnega poročila o raziskavi z zapisnikom poterenske obdelave arhiva arheološkega najdišča potrdi nadzornik raziskave. Potrjevanje se izvaja v informacijskem sistemu eArheologija.«.
8. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Raziskave, za katere so bile vloge za izdajo soglasja za raziskavo vložene pred začetkom uporabe tega pravilnika, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13).
14. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. septembra 2022.
Št. 0070-46/2021
Ljubljana, dne 19. aprila 2022
EVA 2021-3340-0067
Dr. Vasko Simoniti 
minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost