Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice, stran 3779.

  
Na podlagi 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97, 19/07, 16/18) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 86/21) se dodata nova 34. in 35. člen, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.
»34. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 
Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so v lasti uporabnika, so priključki stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
35. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Izvajalec javne službe lahko za izstavitev faktur uporabnikom za plačilo storitev javne službe in za izterjavo neplačanih obveznosti uporabnikov pooblasti pravno osebo, ki je izvajalec druge lokalne gospodarske javne službe v občini. Izvajalec javne službe in pravna oseba uredita medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo, s katero podrobneje dogovorita način pobiranja plačil in izterjavo neplačanih obveznosti v imenu in za račun izvajalca javne službe.«
2. člen 
V 39. členu (po preštevilčenju 41. členu) odloka se:
– v tretji alineji se beseda »določilom« spremeni tako, da se glasi: »določili«,
– v peti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(šesta alineja tretje točke in četrta točka 23. člena odloka)«,
– v šesti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(sedma alineja tretje točke in četrta točka 23. člena tega odloka)«;
– sedma alineja se črta;
– v osmi alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(dvanajsta alineja 23. člena tega odloka)«;
– v deveti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(trinajsta alineja 23. člena tega odloka)«;
– v deseti alineji se besedilo: »prvega odstavka« spremeni tako, da se glasi: »prve točke«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-00005/2020-15
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost