Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1237. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2021, stran 3812.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Tišina za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2021. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen 
Proračun Občine Tišina za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
V EUR-ih (brez centov)
KONTO
OPIS
Realizacija 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.872.523
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.537.230
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.624.475
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.475.642
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
120.002
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
28.830
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
912.755
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
162.848
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.148
712
DENARNE KAZNI 
1.675
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
652.364
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
91.720
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
17.077
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
16.249
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
829
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
 0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
316.215
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
315.474
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
742
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.468.420
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.405.236
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
462.798
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
74.782
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
849.260
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.806
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
16.591
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.515.820
410
SUBVENCIJE
231.878
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
759.746
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
163.390
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
360.807
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
501.977
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
501.977
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
45.386
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.386
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
404.103
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)–(II.+V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
300.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
300.000
55
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
137.796
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
137.796
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.) 
566.307
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
162.204
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–404.103
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2021 (kto 9009)
557.864
3. člen 
Proračunski presežek Občine Tišina za leto 2021 je opredeljen v višini 566.307 EUR. Po evidentiranem proračunskem presežku tekočega leta ima občina evidentiran skupen presežek iz prejšnjih let po stanju dan dan 31. 12. 2021 557.864 EUR kateri se prenaša v leto 2022.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2021 v višini 22.195,41 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2022.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2022-1
Tišina, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost