Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1249. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021, stran 3829.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20 – odl US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 24. seji dne 7. aprila 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Velike Lašče so bili v letu 2021 realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Zaključni račun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.308.134
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.213.373
70
DAVČNI PRIHODKI
3.865.794
700 Davki na dohodek in dobiček
3.524.935
703 Davki na premoženje
234.423
704 Domači davki na blago in storitve
106.436
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
347.579
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
149.686
711 Takse in pristojbine
8.001
712 Globe in druge denarne kazni
38.078
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.417
714 Drugi nedavčni prihodki
133.398
72
KAPITALSKI PRIHODKI
223.138
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
223.138
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
871.623
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
871.623
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.933.592
40
TEKOČI ODHODKI
1.069.410
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
345.728
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.197
402 Izdatki za blago in storitve
668.485
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
2.096.525
410 Subvencije
125.834
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.118.621
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
151.613
413 Drugi tekoči domači transferi
700.458
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.696.273
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.696.273
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
71.384
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
57.184
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.200
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)
374.542
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
37.607
55
ODPLAČILA DOLGA
37.607
550 Odplačila domačega dolga
37.607
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
336.935
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–37.607
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–374.542
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad in drugo
745.178
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Stanje sredstev na računu Občine Velike Lašče ob koncu leta 2021 je 1.082.113 EUR in so sestavni del proračuna za leto 2022.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2019-5
Velike Lašče, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost