Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1215. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021, stran 3777.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 102. in četrtega odstavka 114. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v letu 2021.
Proračun Mestne občine Kranj je bil realiziran v naslednjih zneskih:
V EUR
 
Konto K2/K3
Realizacija 2021
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
59.859.726
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
59.748.398
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
111.326
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.218
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
4.218
C RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
5.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.603.121
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
2.512.423
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
2.396.879
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–111.328
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
5.360.827
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Kranj.
Št. 410-7/2022-8
Kranj, dne 13. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
podžupan 

AAA Zlata odličnost