Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib, stran 3793.

  
Na podlagi 115., 119. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 28. redni seji dne 7. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju OPN) in Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje P4/4 Kovačev hrib (Uradni list RS, št. 48/07, v nadaljevanju OLN) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje P4/4 Kovačev hrib (v nadaljevanju SDOLN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljić, s. p., Krško pod številko SDOLN-11/21.
2. člen 
(vsebina SDOLN) 
SDOLN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDOLN
(B) Kartografski del
– Izsek iz občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
1:5000
– Zazidalna situacija (OLN)
1:1000
– Zazidalna situacija (SDOLN)
1:1000
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDOLN
– Odločba MOP
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDOLN
– Strokovne podlage
– Izhodišča nosilcev urejanja prostora
– Konkretne smernice nosilcev urejanja prostora
– 1. mnenja nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– 2. mnenja nosilcev urejanja prostora
II. UREDITVENO OBMOČJE SDOLN 
3. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje urejanja SDOLN obsega vsa zemljišča, kot OLN.
(2) Območje SDOLN obsega zemljišča južnega dela naselja Prebold, zahodno od regionalne ceste R2-427/1351 Latkova vas–Trbovlje.
(3) Skupna površina območja SDOLN je cca 9,0 ha.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
4. člen 
Črta se besedilo 28. člena (etapnost gradnje) in se ga zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»28. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) Izvede se katerikoli del območja OLN, kot funkcionalna celota z izgradnjo potrebne infrastrukture, dimenzionirane za končno število uporabnikov.
(2) Na gradbeni parceli mora biti zagotovljeno min. dovozna cesta (po trasi, predvideni po OLN, in upoštevajoč pogoje OLN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih OLN).
(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(4) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s cesto, kot zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno območje, dimenzionirane za končno število uporabnikov.«
III. KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(vpogled v SDOLN) 
SDOLN so na vpogled zainteresirani javnosti na Občini Prebold.
6. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem SDOLN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0002/2021
Prebold, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost