Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1236. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice, stran 3808.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 31. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju: ustanoviteljica) usklajuje delovanje javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: zavod) s predpisi o knjižničarstvu, kulturi in turizmu ter sprejema nov akt o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice.
(2) Zavod ob soglasju ustanoviteljice zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti tudi za potrebe naslednjih občin: Zreče in Vitanje. O pogojih, načinu opravljanja dejavnosti in deležih za sofinanciranje knjižnične javne službe v navedenih občinah skleneta navedeni občini pogodbi z zavodom ob soglasju ustanoviteljice.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
(4) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljice;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico;
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ustanoviteljica zavoda je: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
(2) Ime zavoda je: Splošna knjižnica Slovenske Konjice.
(3) Skrajšano ime zavoda je: SK Slovenske Konjice.
(4) Sedež zavoda je: Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice.
(5) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s pravili zavoda.
(6) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
3. člen 
(žig zavoda) 
(1) Zavod ima svoj žig okrogle oblike z naslednjim besedilom: Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice.
(2) Notranji organizacijski enoti imata vsaka svoj žig okrogle oblike z naslednjim besedilom:
– SK Slovenske Konjice, Center za kulturne prireditve,
– SK Slovenske Konjice, Turistično informacijski center.
(3) V primeru, da zavod uporablja več žigov z navedeno vsebino, mora žige oštevilčiti z zaporednimi številkami.
4. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javne oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.
(2) Zavod lahko izvaja v okviru notranje organizacijske enote Center za kulturne prireditve (skrajšano CKP) druge kulturne dejavnosti, in sicer:
– spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne dejavnosti,
– izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost,
– organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve,
– snema in predvaja filme ter prireditve in dogodke,
– organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju občine,
– skrbi za obnovo naravnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine v skladu s strokovnimi usmeritvami pristojnih služb in po programih, za katere pridobi soglasje ustanoviteljice,
– upravlja z nepremičninami na področju kulture in jih daje v najem, za kar pridobi soglasje ustanoviteljice in po pravilih, ki jih določi ustanoviteljica,
– skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje nepremičnin s področja kulture,
– organizira izobraževalne dejavnosti na področju kulture ter skrbi za izobraževanje kadrov za potrebe kulturne dejavnosti,
– odkupuje in prodaja umetniška dela, dokumentarna gradiva, eksponate in drugo gradivo, vezano na dejavnost zavoda,
– vrši izposojo izdelkov, ki so vezani na dejavnost zavoda,
– skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
– organizira in vodi dokumentacijski center podatkov, vodi register naravnih in kulturnih znamenitosti ter spomenikov ter hrani drugo dokumentarno gradivo,
– sodeluje z drugimi izvajalci kulturne dejavnosti v občini in izven nje,
– izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o kulturni ponudbi občine v sami občini in izven nje,
– spodbuja kulturno dejavnost v šolah.
(3) Zavod v okviru notranje organizacijske enote Turistično informacijski center (skrajšano TIC), opravlja dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Občini Slovenske Konjice, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
– informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami, 
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, 
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– promocija turizma v digitalnem okolju,
– varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena,
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),
– urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma,
– druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom.
(4) Zavod lahko izvaja tudi druge dejavnosti, in sicer:
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.
(5) Naloge, določene v tem členu, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), razvrščene:
C
18.120 
drugo tiskanje
C
18.140 
knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G
46.190 
nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G
47.1 
trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G
47.190 
druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G
47.510 
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G
47. 621 
trgovina na drobno s časopisi in revijami
G
47.622 
trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G
47.782 
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G
47. 789 
druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G
47.890 
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G
47.990 
druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H
49.320 
obratovanje taksijev
H
49.391 
medkrajevni in drug cestni potniški promet
I
55.100
dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I
55.209 
druge nastanitve za krajši čas
I
55.300 
dejavnost avtokampov, taborov
I
55.900
dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I
56.104
začasni gostinski obrati
I
56.290
druga oskrba z jedmi
I
56.300 
strežba pijač
J
58.110 
izdajanje knjig
J
58.140 
izdajanje revij in druge periodike
J
58.190 
drugo založništvo
J
59.140 
kinematografska dejavnost
J
59.200 
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J
62.020 
svetovanje o računalniških napravah in programih
J
63.110 
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J
63.910 
dejavnosti tiskovnih agencij
J
63.990
drugo informiranje
L
68.200 
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L
68.320 
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M
69.200 
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M
70.2 
podjetniško in poslovno svetovanje
M
70.220 
drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M
72.200 
raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M
73.110 
dejavnost oglaševalskih agencij
M
73.200 
raziskovanje trga in javnega mnenja
M
74.100 
oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M
74.3 
prevajanje in tolmačenje
N
77.110 
dajanje lahkih motornih vozil v najem ali zakup
N
77.220 
dajanje videokaset in plošč v najem
N
77.290 
dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N
77.3
dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup
N
77.330 
dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N
77.390
dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N
77.400
dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N
79.110 
dejavnost potovalnih agencij
N
79.120 
dejavnost organizatorjev potovanj
N
79.900 
rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N
82.190 
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N
82.300 
organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O
84.120 
urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O
85.5 
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R
90.0 
kulturne in razvedrilne dejavnosti
R
90.040 
obratovanje objektov za kulturne prireditve
R
91.011 
dejavnost knjižnic
R
91.020 
dejavnost muzejev
R
91.030 
varstvo kulturne dediščine
R
93.210 
dejavnost zabaviščnih parkov
R
94.110 
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
(6) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
5. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Občine Slovenske Konjice, Občine Zreče in Občine Vitanje.
(2) Zavod ima tri notranje organizacijske enote:
– Knjižnica,
– Center za kulturne prireditve (skrajšano CKP),
– Turistično informacijski center (skrajšano TIC).
(3) Notranja organizacijska enota knjižnica zajema osrednjo knjižnico Slovenske Konjice in krajevne knjižnice Loče, Zreče in Vitanje.
6. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor zavoda.
7. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanoviteljice, od teh je en predstavnik turističnih društev ali ponudnikov turističnih storitev v Občini Slovenske Konjice, ki jih imenuje občinski svet,
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov knjižnice, ki ga predlaga aktiv knjižničarjev občine,
– en predstavnik kulturnih društev, ki so v zadnjem letu prejemala sredstva za izvajanje programa društev. Imenovanje na volitvah izberejo elektorji kulturnih društev, ki so v zadnjem letu prejemali sredstva za izvajanje programa društev. Postopek izvedbe volitev določi svet zavoda s pravilnikom, ki ga potrdi občinski svet.
(3) Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(4) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s tem odlokom določeno drugače. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(6) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in pravili zavoda, in sicer:
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljico,
– ustanoviteljici predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljici in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
8. člen 
(strokovni svet) 
(1) Zavod ima strokovni svet, ki ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
(2) Strokovni svet šteje šest članov:
– dva člana izvolijo zaposleni, in sicer: enega izmed vseh zaposlenih in enega izmed strokovnih delavcev knjižnice,
– dva člana imenujejo kulturna društva, ki so v zadnjem letu prejemala sredstva za izvajanje programa društev,
– dva člana s področja delovanja knjižnice imenuje župan po predlogu aktiva knjižničarjev občine.
(3) Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(4) Strokovni svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s tem odlokom določeno drugače. Strokovni svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta. Organizacijo in način dela strokovnega sveta ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov strokovnega sveta zavoda določi strokovni svet s poslovnikom.
9. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljice. Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela in o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima in
– opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja knjižničarstvo in zakona, ki ureja zavode.
(4) Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občine ustanoviteljice in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: pogodbenice), ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Če občina ustanoviteljica ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
(5) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo osme ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij;
– ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo oziroma ga je dolžan opraviti v roku 18 mesecev od nastopa mandata;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih funkcijah;
– ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela;
– pozna dejavnosti s področja delovanja zavoda.
(6) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
10. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti direktorja) 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
11. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
12. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
13. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
14. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
15. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
16. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
(2) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
17. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– predloži ustanoviteljici letni program dela;
– predloži ustanoviteljici letno poročilo;
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
– zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljica:
– daje soglasje k programu dela in letnemu poročilu,
– odloča o statusnih spremembah,
– zagotavlja sredstva za delo zavoda in druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
18. člen 
(drugi splošni akti) 
Druge splošne akte zavoda, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, sprejme direktor zavoda s soglasjem sveta zavoda.
19. člen 
(varovanje poslovne skrivnosti) 
(1) Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno skrivnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
20. člen 
(mandat direktorja in članov sveta zavoda) 
Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanji direktor in dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata.
21. člen 
(uporaba določil o strokovnem svetu) 
V primeru da ima zavod manj kot dvajset zaposlenih, ima samo direktorja in svet zavoda. Določila o strokovnem svetu se v tem primeru ne uporabljajo, ker ga zavod v tem primeru nima.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 124/03, 10/09 in 35/09 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1).
23. člen 
(objava odloka in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2021(163)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost