Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2177/22, Stran 1331
Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Sveta OŠ Prežihovega Voranca št. 1/2022 z dne 1. 3. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela: 1. september 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-jo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, na katerem ima prijavljeno bivališče, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost ter pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zoper njega/-o ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca 

AAA Zlata odličnost