Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Št. 01/3-42/20-22 Ob-2190/22, Stran 1332
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj na podlagi 41. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 28. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj in sklepa Sveta zavoda z dne 19. 4. 2022 razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje za polovični delovni čas 
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 8. raven;
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
– ima tri leta organizacijskih in vodstvenih izkušenj s strokovnega področja dejavnosti zavoda;
– ima znanje angleškega ali nemškega jezika, ki dosega raven vsaj osnovnega uporabnika po lestvici Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike;
– predloži program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu v štiriletnem mandatnem obdobju.
Kandidat mora k prijavi predložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– fotokopijo dokazila, iz katerega mora biti razvidna pridobljena specializacija in njena smer ter leto in ustanova, pri kateri je bila specializacija pridobljena;
– življenjepis v obliki Europass z referencami o dosedanjem delu, posebno na vodstvenih položajih;
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika;
– dokazilo o znanju angleškega ali nemškega jezika;
– program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu v štiriletnem mandatnem obdobju;
– pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije, 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
– svetu zavoda dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev, 
– na elektronski naslov, naveden v vlogi, dovoljuje prejemanje dopisov Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v zvezi z razpisom (vabila, vloge za dopolnitve ipd.). 
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polovični delovni čas za štiriletno mandatno obdobje. Po preteku mandatne dobe je lahko znova imenovan. Strokovnega direktorja imenuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter s priloženim programom dela in razvoja medicinske stroke v zavodu naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis za strokovnega direktorja.«
Upoštevane bodo le prijave poslane v fizični obliki, ki bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 10. 5. 2022.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi.
Svet zavoda Splošne bolnišnice 
dr. Jožeta Potrča Ptuj 

AAA Zlata odličnost