Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, stran 3790.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni seji dne 24. marca 2022.
Št. 014-3/2017
Piran, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 24. marca 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran (Uradni list RS, št. 74/17) se 9. člen dopolni tako, da se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi racionalnejše organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa na ravni celotne Občine Piran, se lahko začasno, dokler traja vzrok, vendar ne dlje kot štiri leta, ne glede na drugi stavek šestega odstavka 9. člena tega odloka, organizira izobraževalni program tudi na drugi lokaciji, za katero mora predhodno podati soglasje Občinski Svet Občine Piran. Začasna sprememba lokacije izvajanja izobraževalnega programa ne spreminja statusa šole.«
2. člen 
Ta dopolnitev odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2017
Piran, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto di istituzione dell’ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28a seduta ordinaria del 24 marzo 2022.
N. 014-3/2017
Pirano, 14 aprile 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 28a seduta ordinaria tenutasi il 24/3/2022, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto di istituzione dell’ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano 
Articolo 1 
L’articolo 9 del Decreto di istituzione dell’ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 74/17) è modificato nel modo che dopo il comma quattro si aggiunge un nuovo comma che recita:
“Al fine di provvedere a una organizzazione più razionale del processo di educazione e istruzione a livello dell’intero Comune di Pirano, sarà possibile organizzare il programma di istruzione provvisoriamente in altra sede, previo consenso del Consiglio comunale, fino a quando sussiste la ragione, tuttavia per un periodo non eccedente quattro anni, indipendentemente dal comma sei dell’articolo 9 del presente Decreto. Il cambiamento provvisorio della sede di attuazione del programma di istruzione non modifica lo status della scuola.”
Articolo 2 
La presente integrazione al Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-3/2017
Pirano, 24 marzo 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost