Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1247. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2021, stran 3820.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 83. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 22. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ribnica za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Ribnica za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
ZAKLJUČNI RAČUN 2021
REALIZACIJA 2021 V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.338.188
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.182.744
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.261.879
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.342.846
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
695.117
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
223.916
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
920.865
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
599.822
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
16.584
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
51.281
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
51.801
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
201.377
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
449.833
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
83.895
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
365.938
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
855
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
855
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.704.756
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.493.327
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
211.429
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.460.835
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.198.243
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
800.430
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
127.284
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.214.576
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
15.953
409
REZERVE
40.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.544.961
410
SUBVENCIJE
57.211
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.152.412
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
184.720
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.150.618
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.253.598
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.253.598
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
464.033
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
249.996
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
214.037
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.122.647
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.800.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.800.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
382.516
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
382.516
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–705.163
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.417.484
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.122.647
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
787.012
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Ribnica.
Št. 410-0023/2022
Ribnica, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost