Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2158/22, Stran 1333
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe
Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni list RS, št. 109/21) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo prvega odstavka 1. točke (Predmet in namen javnega poziva) se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.Če je predmet spodbude nova naložba v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb ali celovita skoraj ničenergijska prenova starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb, ki so večnamenske, se spodbuda dodeli le v deležu, ki se nanaša na stanovanjski del stavbe.«.
Iz besedila 7.b) točke (obvezne priloge vlogi) se v osmi podalineji tretje alineje črta beseda »lesenega«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost