Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2161/22, Stran 1301
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega razpisa Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb 
Javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 26/22) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 8. točke (rok za prejem in način oddaje vloge) se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 31. oktobra 2022, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 31. oktobra 2022.
Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le-ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 31. oktobra 2022 do 14. ure.
Vlagatelji morajo najkasneje do 31. oktobra 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 3« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.«
Besedilo 9. točke (odpiranje vlog) se spremeni tako, da se glasi:
»Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. novembra 2022 ob 10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost