Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1246. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021, stran 3819.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20) in 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 17. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Kostanjevica na Krki je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2021 v EUR
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
3.002.348,75
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2.811.123,71
III. Proračunski presežek (I.–II.)
191.225,04
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje (500)
0,00
VIII. Odplačila dolga (550)
89.482,72
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
101.742,32
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–89.482,72
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–191.225,04
XII. Stanje sredstev na računih 31. 12. 2020 (del 9009 – Splošni sklad za drugo)
263.186,34
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2021 v višini 182.244,39 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2022, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 159.501,44 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 22.176,67 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
Št. 410-8/2021-15
Kostanjevica na Krki, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost