Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Št. 0141-8/2022-3340 Ob-2170/22, Stran 1328
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (Uradni list RS, št. 15/14 in 36/14) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– je dosegel najmanj sedmo raven izobrazbe: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulture,
– ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– ima znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno obdobje (5 let);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih
2. delovne izkušnje na področju kulture
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor SLOGI« v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost