Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

1230. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2021, stran 3795.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18 – ZJF-H in 195/20 – odl. US) in 136. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 18. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Radeče za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2021.
2. člen 
VIŠINA PRORAČUNA 
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2021 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto 
2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.092.096,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.757.152,51
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.234.095,41
700 Davki na dohodek in dobiček
2.841.983,00
703 Davki na premoženje
213.419,87
704 Domači davki na blago in storitve
180.431,09
705 Davki na mednarodno trgovino 
in transakcije
706 Drugi davki
–1.738,55
71 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
523.057,10
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
460.807,75
711 Takse in pristojbine
3.367,10
712 Denarne kazni
4.700,81
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
5.786,00
714 Drugi nedavčni prihodki
48.395,44
72 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
252,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
252,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
600,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
600,00
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
74 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
334.091,71
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
334.091,71
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna iz sred. proračuna Evropska unija
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (740+741)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.690.514,79
40 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
732.072,69
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
302.082,79
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.219,27
402 Izdatki za blago in storitev
346.446,89
403 Plačila domačih obresti
24.778,82
409 Rezerve
12.544,92
41 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.071.780,13
410 Subvencije
52.357,49
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
892.308,14
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
171.239,04
413 Drugi tekoči domači transferi
955.875,46
414 Tekoči transferi v tujino
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
750.718,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
750.718,08
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
135.943,89
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
117.321,58
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.622,31
450 Plačila sredstev v proračun evropske unije
III.
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.)
401.581,43
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
390,56
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
390,56
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
390,56
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI. 
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
390,56
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
156.948,88
55 
ODPLAČILA DOLGA
156.948,88
550 Odplačila domačega dolga
156.948,88
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
245.023,11
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.948,88
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–401.581,43
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
458.099,37
3. člen 
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2021 znaša 714.285,06 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 71.410,12 EUR.
4. člen 
Namenska sredstva leta 2021 v višini 171.457,78 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-22/2022
Radeče, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost